اصول اخلاقی انتشار مقاله

نویسنده محترم می بایست متعهد شود که همزمان مقاله را به چند نشریه ارسال ننماید.و منتظر نظر داوران باشد.پس از اعلام نتیجه این نشریه . درصورت تمایل به نشریات دیگر ارسال نماید