اعضای هیات تحریریه

سردبیر

رضارجبی

Sport Medicine ‎And Corrective ‎Exercise دانشگاه تهران.استاددانشگاه. دکترای طب ورزشی

rrajabiut.ac.ir
+982161118873

مدیر مسئول

محمود گودرزی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

mgoodarzut.ac.ir

دبیر تخصصی

محمد کریمی زاده اردکانی

-

m.karimizadehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

رضا رجبی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

rrajabiut.ac.ir

Patrick Doherty

Professor Of ‎Cardiovascular ‎Health University ‎of York, UK‎

patrick.dohertyyork.ac.uk

François Gravelle

Associate ‎Professor University ‎of Ottawa, ‎Canada

fgraveluottawa.ca

B. Nalani Butler

Assistant ‎Professor, ‎Sport ‎Management University ‎of Tampa, ‎USA

nalani.butlergmail.com

Mehmet Günay

Professor, ‎Sport ‎Physiology Gazi ‎University, ‎Turkey

mgunaygazi.edu.tr

Jan Gajewsk ‎

Associate ‎Professor, ‎Sport ‎Biomechanics Józef ‎Piłsudski ‎University ‎of Physical ‎Education ‎in Warsaw, ‎Poland

jan.gajewskiawf.edu.pl

Ana Žnidarec Čučković

Assistant ‎Professor, ‎Physical ‎Education University ‎of Zagreb, ‎Croatia ‎

ana_znidarecyahoo.com

Feza Korkusuz Md

Professor, ‎Sports ‎Medicine Hacettepe ‎University, ‎Turkey

feza.korkusuzhacettepe.edu.tr

حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

sadeghihyahoo.com

نادر رهنما

استاد، آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

rahnamanaderyahoo.com

هومن مینونژاد

آسیب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى, دانشیاردانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/h.minoonejad
h.minoonejadut.ac.ir

محمدحسین علیزاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mhalizadeh47yahoo.com

فواد صیدی

آسیب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى دانشیار، دانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/foadseid
foadseidiut.ac.ir

رسول حمایت طلب

دانشگاه تهران، تهران، ایران

rhemayatut.ac.ir

مهردادعنبریان

دکترای تخصصی / تربیت بدنی (بیومکانیک) استاد، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

profs.basu.ac.ir/anbarian/
anbarianbasu.ac.ir

علی یلفانی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشیار، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

basu.ac.ir/~ali.yalfani
ali_yalfaniyahoo.com

حسن غرایق زندی

روانشناسی ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

ghzandi110ut.ac.ir

محمد کریمی زاده اردکانی

دانشگاه تهران، تهران، ایران

m.karimizadehut.ac.ir