اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمدحسین علیزاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه بهداشت و طب ورزشی

-
alizadehmatut.ac.ir
61118909

دبیر تخصصی

محمدحسین علیزاده

-

-
alizadehmatut.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

محمدتقی خانی

بیوشیمی بالینی استاد دانشگاه تربیت مدرس

m.taghikhaniatyahoo.com

علی اصغر خالدان

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه مازندران

akhaledan1999atyahoo.com

حسن دانشمندی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشیار دانشگاه گیلان

daneshmandi_phatyahoo.com
0131-6690255

رضارجبی

دانشگاه تهران.استاددانشگاه. دکترای طب ورزشی

-
rrajabiatut.ac.ir
61118873

علی اصغر رواسی

فیزیولوزی ورزشی استاد دانشگاه تهران

ravasiaaatyahoo.com
61118899

نادر رهنما

دانشگاه اصفهان.دانشیار دانشگاه.دکترای آسیب شناسی ورزشی

-
rahnamanaderatyahoo.com
0311- 7932195

مرتضی شهبازی مقدم

بیومکانیک دانشیار دانشگاه تهران

m.shahbaziatyahoo.com

حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

sadeghihatyahoo.com

نادر فرهپور

بیومکانیک ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

naderfarahpour1atgmail.com