اعضای هیات تحریریه

سردبیر

رضارجبی

دانشگاه تهران.استاددانشگاه. دکترای طب ورزشی

-
rrajabiut.ac.ir
61118873

دبیر تخصصی

محمدحسین علیزاده

-

-
alizadehmut.ac.ir
-

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین علیزاده

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی/گروه بهداشت و طب ورزشی

profile.ut.ac.ir/~alizadehm/publications
alizadehmut.ac.ir
61118909

مهردادعنبریان

دکترای تخصصی / تربیت بدنی (بیومکانیک) استاددانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/anbarian/
anbarianbasu.ac.ir
09188152907

حیدر صادقی

بیومکانیک ورزشی استاد دانشگاه خوارزمی تهران

sadeghihyahoo.com
9122453173

فوادصیدی

آسیب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى, دانشیار دانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/foadseid
foadseidiut.ac.ir
61118928

هومن مینونژاد

آسیب شناسى ورزشى و حرکات اصلاحى, دانشیاردانشکده تربیت بدنى و علوم ورزشى دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/h.minoonejad
h.minoonejadut.ac.ir
61118928

علی یلفانی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

basu.ac.ir/~ali.yalfani
ali_yalfaniyahoo.com
9183155478

حسن اسدی

مدیریت ورزشی استاد دانشگاه تهران

sport.ut.ac.ir/files/cv/asadi.pdf
phd.pe_pnuyahoo.com
9125213094

اعضای هیات تحریریه پیشین

محمدتقی خانی

بیوشیمی بالینی استاد دانشگاه تربیت مدرس

m.taghikhaniyahoo.com

علی اصغر خالدان

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه مازندران

akhaledan1999yahoo.com

حسن دانشمندی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشیار دانشگاه گیلان

daneshmandi_phyahoo.com
0131-6690255

علی اصغر رواسی

فیزیولوزی ورزشی استاد دانشگاه تهران

ravasiaayahoo.com
61118899

نادر رهنما

دانشگاه اصفهان.دانشیار دانشگاه.دکترای آسیب شناسی ورزشی

-
rahnamanaderyahoo.com
0311- 7932195

مرتضی شهبازی مقدم

بیومکانیک دانشیار دانشگاه تهران

m.shahbaziyahoo.com

نادر فرهپور

بیومکانیک ورزشی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

naderfarahpour1gmail.com