بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت، سونیا [1] بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، خوارزمی، کرج، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

 • زارعی، پرویز [1] کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا
 • زارعی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زارعی، مصطفی [1] استادیار گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • زارعی، مصطفی [1] استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارعی، مصطفی [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارعی، مصطفی [1] استاد گروه طب ورزشی و تندرستی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • زارعی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • زارعی، مصطفی [1] 2. استادیار گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران،ایران
 • زارع رشکوئیه، سعیده [1] کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • زاهدی، حمید [1] استادیار گروه علوم ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • زندی، شهرزاد [1] استادیار، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

س

ش

ص

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لطافت کار، امیر [1] استادیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
 • لطافت کار، امیر [1] بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی،تربیت بدنی و علوم ورزشی، خوارزمی، کرج، ایران
 • لطافت کار، امیر [1] گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • لطافت کار، امیر [1] استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

م

ن

و

ه

ی

 • یلفانی، علی [1] استادیار دانشگاه بوعلی سینا
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یلفانی، علی [1] گروه آسیب شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران
 • یوسفی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
 • یوسفی سقزی، سامان [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

H