بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

 • ثابت، سونیا [1] کارشناسی ارشد، بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

 • رازقی، محسن [1] اصفهان.دکترای تربیت بدنی
 • راغی، زهرا [1] دکتری حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • ربیعی، محمد [1] کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد، گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • رجبی، رضا [1] استاد گروه طب ورزشی و تندرستی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • رجبی، رضا [8] دانشیار دانشگاه تهران
 • رحیمی، عباس [1] دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • رحیمی، محمد [1] دانشگاه تهران. کارشناس ارشد
 • رحمانی، پگاه [1] گیلان. کارشناس ارشد تربیت بدنی
 • رحمانی، دنیا [1] کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • رحمانی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
 • رحمانی نیا، فرهاد [1] استاد دانشگاه گیلان
 • رحیمی زاده، میثم [1] کارشناس ارشد دانشگاه تهران
 • رحمن پور نشرود کلی، اکرم [1] . دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رستمی، انیس [1] کارشناس‌ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی،تهران-ایران.
 • رستمی حاجی آبادی، مهدی [1] کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان
 • رضایی، کمال [1] کارشناس‌ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.
 • رضازاده، فرهاد [1] دانشجوی دکترای دانشگاه خوارزمی تهران
 • رضوانخواه گلسفیدی، ندا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • رهنما، مریم [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • رهنما، مریم [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان
 • رهنما، نادر [1] دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • رهنما، نادر [5] دانشیار دانشگاه اصفهان
 • رهنما، نادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
 • رهنما، نادر [2] دانشیار دانشگاه اصفهان
 • رهنما، نادر [1] استاد گروه طب ورزش دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
 • رئیسی، زهرا [1] دانشجوی دکتری،آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رئیسی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • رئیسی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران
 • رئیسی، زهرا [1] دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

ز

 • زارعی، پرویز [1] کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا
 • زارعی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زارعی، مصطفی [1] استادیار گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی، دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
 • زارعی، مصطفی [1] استادیار گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارعی، مصطفی [1] استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارعی، مصطفی [1] استاد گروه طب ورزشی و تندرستی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
 • زارعی، مصطفی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
 • زارعی، مصطفی [1] دانشیار گروه گروه بازتوانی ورزشی و تندرستی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • زارع رشکوئیه، سعیده [1] کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
 • زاهدی، حمید [1] استادیار گروه علوم ورزشی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران
 • زندی، شهرزاد [1] استادیار، گروه بهداشت و طب ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

س

ش

ص

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

 • لطافت کار، امیر [1] استادیار، بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • لطافت کار، امیر [1] استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی،تهران-ایران
 • لطافت کار، امیر [1] استادیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
 • لطافت کار، امیر [1] استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

م

ن

و

ه

ی

 • یلفانی، علی [1] استادیار دانشگاه بوعلی سینا
 • یلفانی، علی [1] . دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و بیومکانیک ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان ، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یلفانی، علی [1] دانشیار، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی درمانی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • یوسفی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
 • یوسفی سقزی، سامان [1] دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

H