درباره نشریه

طب ورزشی

 

«حــرکــت» 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

مدیر مسئول : دکتررضا رجبی (  استاد دانشگاه تهران)

 

سردبیر: دکتر رضارجبی(استاد دانشگاه تهران)

 

 

 

 هیات تحریریه:

 1. دکتر محمدحسین علیزاده (استاد دانشگاه تهران)

 2. دکتر حیدر صادقی (استاد دانشگاه خوارزمی تهران)

 3. دکتر مهرداد عنبریان (استاد دانشگاه بوعلی سینا)

 4. دکتر حسن اسدی(استاد دانشگاه تهران)

 5. دکتر فواد صیدی (دانشیار دانشگاه تهران)

 6. دکتر هومن مینو نژاد (دانشیار دانشگاه تهران)

 7. دکتر علی یلفانی (دانشیار دانشگاه بوعلی سینا)

 

 

دست اندرکاران:

مدیر داخلی: علی میرعابدی

مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی

ویراستار ادبی: فاطمه جهانگیری

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

 24e0b61b4c399a2