درباره نشریه

طب ورزشی

 

«حــرکــت» 

 

نشریه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه تهران

 

مدیر مسئول : دکتررضا رجبی (  استاد دانشگاه تهران)

 

سردبیر: دکتر محمدحسین علیزاده (دانشیار دانشگاه تهران)

 

 

 

 هیات تحریریه:

 1. دکتر نادر رهنما (دانشیار دانشگاه اصفهان)

 2. دکتر حیدر صادقی (استاد دانشگاه خوارزمی تهران)

 3. دکتر رضا رجبی (استاد دانشگاه تهران)

 4. دکتر تقی خانی (استاد دانشگاه تربیت مدرس)

 5. دکتر مرتضی شهبازی مقدم (دانشیار دانشگاه تهران)

 6. دکتر علی اصغر خالدان (استاد دانشگاه مازندران)

 7. دکتر نادر فرهپور (دانشیار دانشگاه بو علی سینا)

 8. دکتر علی اصغر رواسی (استاد دانشگاه تهران)

 9. دکتر دانشمندی (دانشیار دانشگاه گیلان)

 

دست اندرکاران:

مدیر داخلی: صغری آزموده

مترجم و ویراستار لاتین: مریم مهدی زاده باغبانی

ویراستار ادبی: فاطمه جهانگیری

حروفچینی و صفحه آرایی: مهناز مهاجر

 24e0b61b4c399a2