آمادگی جسمانی کودکان مبتلا به معلولیت های یادگیری

نویسنده

کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه ارومیه

چکیده

کودکان با مشکل یادگیری نسبت به همسالانشان تمایل کمتری به فعالیت های جسمانی دارند که در نتیجة آن ممکن است سطح آمادگی جسمانی شان کاهش یابد. هدف از تحقیق حاضر، برآورد آمادگی جسمانی در کودکان مبتلا به ACLD بود. در این مطالعه 50 کودک پسر با ACLD با میانگین سنی 5/10 سال با 50 کودک دیگر به عنوان گروه کنترل مقایسه شدند. به منظور شناسایی کودکان با اختلال یادگیری، از آزمون اختلال های یادگیری مایکل باست که در ایران روایی آزمون 87% و اعتبار آزمون از طریق محاسبة آلفای کرونباخ برابر 99% به دست آمده است، استفاده شد. برای سنجش آمادگی جسمانی نیز از آزمون استاندارد ایفرد استفاده شد. نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t مستقل نشان داد که نمره های آزمودنی ها در گروه کودکان ACLD در شاخص های استقامت قلبی – عروقی، انعطاف پذیری، استقامت و قدرت از گروه کنترل در سطح معنی داری (05/0 P<) کمتر است. همچنین گروه کودکان ACLD شاخص تودة بدنی بالاتری داشتند. ازن یافته ها مربیان و مسئولان ذی ربط برای کار حرفه ای در زمینة سلامتی کودکان با اختلال یادگیری را الزام آور و توجه به آمادگی جسمانی و نقش آن در سلامت روحی و جسمی را متجلی می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical Fitness of Children with Learning Disabilities

نویسنده [English]

  • Saadi Sami
چکیده [English]

The purpose of this study was to evaluate physical fitness of children with learning disabilities. In this study, 50 male children with ACLD (mean age: 10.5 years old) were compared to 50 other children (control group). Therefore, to recognize those children with learning disabilities, Michael Bost learning disability test was used. AAHPERD standard test was also used to assess physical fitness. Analyses of t-test revealed significantly lower scores in the group with ACLD in cardio-respiratory endurance, flexibility, abdominal strength, and power indexes when compared with the control group (P<0.050). Also, the group with ACLD had a significantly higher body mass index (BMI). These findings have implications for educators and allied health professionals working with this age group. Programs need to teach children with movement difficulties to perform tasks used in fitness assessment and also work on the development of physical fitness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • learning
  • Motor Learning Difficulties
  • Movement Difficulties
  • Physical Fitness.