اثر شش هفته برنامة تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اراک

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

3 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علی آباد کتول

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی اثر شش هفته برنامة تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن سالمندان است. چهل زن سالمند (میانگین سن 98/5+20/66 سال) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. یک هفته قبل از شروع پروتکل تمرینی، برای ارزیابی میزان زمین خوردن از آزمون تعادل برگ استفاده شد. آزمودنی ها بر اساس نمرة کسب شده در پیش آزمون برگ به دو گروه خطر زمین خوردن کم (گروه 1)، خطر زمین خوردن زیاد (گروه 2) تقسیم شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی پروتکل تمرینی ثبات مرکزی را به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته انجام دادند. به این منظور از آزمون های آماری t مستقل و t وابسته و سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که در پس آزمون، گروه های تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه های کنترل داشتند که این اختلاف معنی دار بود (05/0+ P). با توجه به
یافته های تحقیق می توان گفت که تمرینات ثبات مرکزی ممکن است کنترل پاسچر و در نتیجه میزان زمین خوردن را در سالمندان بهبود بخشد. همچنین می توان نتیجه گرفت که اگر سالمندان در برنامه های آمادگی بدنی عمومی شرکت کنند، استقلال بیشتری در انجام فعالیت های روزانه خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks of Core Stabilization Training Program on Falling in the Elderly

نویسندگان [English]

  • masoud golpayegani 1
  • solmaz mahdavi 2
  • amin farzaneh 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to study the effects of eight weeks of core stability training program on postural control in the elderly. Forty elderly women (70.58<5.98 yr) were selected to participate in this study. A week prior to the beginning of the training program, the balance was measured by Berg Balance Test (BBT) and subjects were divided into two groups based on the obtained BBT scores: low risk falling and high risk falling. Then, the subjects were randomly divided into two experimental and control groups. The Experimental group performed a core stabilization program for six weeks and three times per week. The results showed that in the posttest, experimental group performed better than the control group and this difference was significant (P<0.05). It can be concluded that core stabilization training program may improve balance and falling in the elderly. The results showed that if the elderly participate in general fitness programs, their independence and functional activities of daily living will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Core stabilization training
  • falling
  • Postural control
  • the elderly.