ارتباط بین قدرت عضلات پا، استقامت عضلات تنه، دامن? حرکتی اندام تحتانی و ویژگی‌های آنتروپومتری با تعادل در زنان ورزشکار

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین قدرت عضلات پا، استقامت عضلات تنه، دامن? حرکتی اندام تحتانی و برخی ویژگی‌های آنتروپومتری با توانایی تعادل در زنان ورزشکار است. به این منظور 40 زن ورزشکار سالم با میانگین و انحراف استاندارد سن 86/3 ±50/20 سال، قد 26/7 ±20/161 سانتی‌متر و وزن 57/5 ±91/53 کیلوگرم در این پژوهش شرکت کردند. طول پا (leg length)، عرض مچ پا (breadth malleolarbi/ ankle)، عرض شانه، عرض لگن، تعادل ایستا و پویا، دامن? حرکتی فلکشن، اکستنشن، ابداکشن، اداکشن، چرخش داخلی، چرخش خارجی ران، دورسی و پلانتار فلکشن مچ پا، استقامت عضلات شکم و پشت و قدرت یک تکرار پیشین? اسکات روی یک پا اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد، ارتباط معنی‌دار و مثبت بین نمرات تعادل ایستا و اداکشن ران و بین تعادل پویا با فلکشن ران را وجود دارد (05/0?P). درحالی‌که بین نمرات تعادل ایستا با فلکشن و ابداکشن ران و عرض مچ پا و بین تعادل پویا با طول پا و عرض لگن ارتباط منفی معنی‌دار مشاهده شد (05/0?P). از آنجا که تحقیقات زیادی در زمین? تعادل با استفاده از آزمون‌های تعادل در حال انجام است و تنها متغیر طول پا به‌عنوان متغیر اثرگذار کنترل می‌شود، این پژوهش نشان داد عوامل دیگری مثل عرض مچ پا، عرض لگن و دامنه حرکتی مفصل ران نیز می تواند با تعادل ایستا و پویا رابطه داشته باشد که به نظر می رسد برای مقایسة دقیق تر تعادل میان افراد مختلف باید مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Leg Muscle Strength, Trunk Muscle Endurance, Rang of Motion of Lower Extremity and Anthropometric Factors with Balance in Female Athletes

نویسندگان [English]

  • sareh shahheidari 1
  • aliasghar norasteh 2
  • hamid mohebi 2
  • farzaneh saki 3
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between leg muscle strength, trunk muscle endurance, rang of motion of lower extremity and anthropometric factors with balance ability in female athletes. Forty healthy athlete women (mean age 20.5? 3.86 years, height 161.20? 7.26 cm and weight 53.91? 5.57 kg) participated in this study. Biacromial breadth, bi iliac breadth, ankle bimalleolar breadth, static and dynamic balance, rang of motion of lower extremity, trunk muscle endurance and maximum unilateral squat strength were measured. There was a significant and positive correlation between static balance scores with hip adduction and between dynamic balance and hip flexion (P<0.05). Also, there was a significant and negative correlation between static balance scores with hip flexion, hip abduction, ankle breadth and between dynamic balance with leg length and bi iliac breadth (P<0.05). In conclusion, when using the SEBT or BESS for experimental or clinical purposes, some factors such as ankle breath, bi iliac breadth and hip ROM should be attended to allow for a more accurate comparison of performance among participants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle sprain
  • anthropometry
  • modified unilateral squat
  • Postural control
  • Rom