اثر شنای کرال پشت تناوبی در اصلاح ناهنجاری کایفوز در نوجوانان

نویسندگان

1 کارشناس¬ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر برنام? تمرین شنای کرال پشت تناوبی در اصلاح عارض? کایفوز در دانش‌آموزان نوجوان مقطع دبیرستان بود. برنام? تمرین در آب شامل شنای کرال پشت به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته (در کل 18 جلسه تمرین) بود. به این منظور از میان 683 نفر از دانش‌آموزان دور? دبیرستان، 98 نفر که دچار عارض? کایفوز بودند، شناسایی شدند. میزان انحنای پشتی (درج? کایفوز) آزمودنی‌ها به وسیل? خط‌کش منعطف اندازه‌گیری شد. از این میان 47 نفر با سابق? شرکت در کلاس‌های آموزشی شنا شناسایی و بعد از برگزاری آزمون مهارت شنای کرال پشت، 38 نفر با مهارت قابل قبول انتخاب شدند. در مرحل? بعد، 15 نفر به‌صورت هدفمند با بیشترین مهارت در اجرای شنای کرال پشت به‌عنوان گروه تجربی انتخاب و 15 نفر هم به‌صورت تصادفی به‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. میانگین درج? انحنای مهره های سینه‌ای (کایفوز) گروه تجربی 72/3 ± 19/46 و گروه کنترل 18/2 ± 83/45 درجه و میانگین سن گروه تجربی 42/7 ± 2/16 و گروه کنترل 65/4 ± 4/16 سال بود. اندازه‌گیری میزان کایفوز آزمودنی‌ها در 3 مرحل? پیش‌آزمون، میان‌آزمون (پس از 3 هفته تمرین) و در پایان پروتکل تمرینی (پس‌آزمون) و با استفاده از خط‌کش منعطف در حالت ایستاده انجام گرفت. تعداد جلسات تمرین برای گروه تجربی 6 هفته و 3 جلسه در هفته بود، درحالی‌که گروه کنترل هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند. روش تمرین گروه تجربی به این شکل بود که پس از 5 دقیقه گرم کردن، 5 دقیقه شنای آزاد انجام می‌گرفت. سپس برنام? تمرینی شنای کرال پشت در 5 مرحل? 10 دقیقه‌ای به‌صورت تناوبی شامل 6 دقیقه شنای کرال پشت، 2 دقیقه کشش در داخل آب و 2 دقیقه استراحت انجام گرفت. این برنام? تمرینی در 5 نوبت به‌صورت تناوبی انجام می‌گرفت (در کل 50 دقیقه). 5 دقیق? پایانی شامل سرد کردن و برگشت به حالت اولیه بود. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج بررسی‌ها نشان داد شنای کرال پشت اثر مثبتی در کاهش میزان انحنای سینه‌ای (کایفوز) آزمودنی‌ها دارد. به طوری که میزان انحنای سینه‌ای (کایفوز) گروه تجربی پس از اجرای پروتکل تمرینی کاهش معنی‌داری نشان داد (05/0? P). از این‌رو با توجه به دستاورد تحقیق حاضر مربیان و دست‌اندرکاران ورزشی می‌توانند از این روش تمرینی به‌عنوان روش درمانی و اصلاحی مناسب در اصلاح ناهنجاری کایفوز در دانش‌آموزان نوجوان بهره گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Interval Back Crawl Swimming to Correct Kyphosis in Teenagers

نویسندگان [English]

  • hasan ghadimi 1
  • ramin Balouchi 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of interval back crawl swimming to correct kyphosis in teenagers. Training protocol consisted of back crawl swimming for 6 weeks, 3 sessions per week (totally 18 sessions). For this purpose, out of 683 high school students, 98 kyphotic students were identified and their kyphosis was measured by a flexible ruler. During the next phase, 47 subjects with experience of participating in educational swimming classes were identified. Then, back crawl swimming skill test was performed and 38 subjects with optimal skill were identified. Then, 15 subjects with the highest degree of skill were selected purposefully for the experimental group and 15 subjects were randomly selected for the control group. The mean age in the control group was 16.4+4.65, and in the experimental group was 16.2±7.42. Subjects’ average kyphotic degree in the control and experimental groups were respectively 45.83±2.18 and 46.19±3.72. Subjects’ kyphosis was measured at the beginning (pretest), in the middle (after 3 weeks of training) and at the end of training program (posttest) by the flexible ruler. Experimental group performed the training protocol for 6 weeks, 3 sessions on the second week while the control group did not perform any training protocol. Training protocol included warm-up (5 minutes) and freestyle swimming (5 minutes); then, interval back crawl swimming was performed in 5 stages (each stage 10 minutes) consisting of back crawl swimming (6 minutes) along with stretching in the water (2 minutes) with a rest interval (2 minutes). At the end of the protocol, subjects cooled down for 5 minutes. The one-way ANOVA was used to analyze the data. The results of this study indicated that back crawl swimming had a positive effect on altering and improving kyphosis in high school students (P?0.05). The results indicated that back crawl swimming significantly decreased kyphosis degree. Therefore, we concluded that this method of training can have a positive effect on improving and treating kyphosis in high school students, so coaches and trainers can use this method to alter and treat this abnormality in teenager student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corrective exercise.
  • Interval back crawl swimming
  • Kyphosis
  • Teenager students