اثر تمرینات قدرتی ماگزس بر قدرت، سرعت و چابکی بازیکنان برتر بسکتبال با ویلچر

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرینات قدرتی ماگزس (ترکیبی از تمرینات قدرتی بیشینه و قدرت انفجاری) بر افزایش قدرت، سرعت و چابکی ورزشکاران بسکتبال با ویلچر بود. از بین 52 نفر از ورزشکاران پاراپلژی برتر مرد بسکتبال با ویلچر، به روش تصادفی – هدفدار 20 نفر انتخاب و به دو گروه 10 نفری به‌عنوان گروه‌های کنترل (با میانگین سنی 55/2± 2/29 سال و طول قد نشسته 04/9± 7/87 سانتی‌متر) و گروه تجربی (با میانگین سنی 55/2± 1/28 سال و طول نشسته 14±3/89 سانتی‌متر) تقسیم شدند. اطلاعات دموگرافیک و پزشکی با استفاده از پرسشنامه و پرونده پزشکی آنان جمع‌آوری شد، سپس آزمون‌های قدرت، سرعت و چابکی در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون با استفاده از تست‌های پرس سینه، پیمودن قطر زمین بسکتبال و تست زیگزاگ انجام گرفت. آنگاه گروه تجربی به مدت 6 هفته و هر هفته 3 جلسه به اجرای برنامه تمرینی ماگزس پرداختند. گروه کنترل، برنامه‌های تمرینی عادی فرد را انجام می‌دادند. در پایان، پس‌آزمون از هر دو گروه گرفته شد و داده‌ها و اطلاعات کسب‌شده با نرم‌افزار SPSS و در سطح معنی‌داری (01/0 ? P ) تجزیه و تحلیل آماری شدند. نتایج نشان داد که برنامه 6 هفته‌ای تمرینات پیشنهادی ماگزس بر قدرت و چابکی آزمودنی‌ها در سطح (01/0 ?P ) و نیز بر متغیر وابسته سرعت فقط در سطح (05/0 ? P)اثر معنی‌داری داشته است. نتایج مذکور بر ضرورت به کارگیری پروتکل تمرینی ماگزس که پیش از این در میان ورزشکاران سالم، مؤثر بوده است تأکید می‌ورزد. برمبنای نیازهای تمرینی و مهارتی بازیکنان بسکتبال با ویلچر، می‌توان تمرینات ترکیبی قدرتی و توان انفجاری را که قابلیت اجرا در وضعیت نشسته بر روی ویلچر را دارند، به مربیان توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها