تشخیص ناهنجاری های ستون فقرات با استفاده از نشانگرهای نصب شده روی زوائد خاری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشگاه بیرجند

3 دانشیار دانشگاه بیرجند

چکیده

در این تحقیق یک روش غیرتهاجمی جدید برای ارزیابی قوس های ستون فقرات ارائه شده است. از مزایای این روش، سرعت در فرایند اندازه گیری و عدم لمس بدن آزمودنی است. برای اثبات اینکه این دو مزیت روش پیشنهادی تأثیر منفی بر دقت اندازه گیری زوایای مربوط به قوس های پشتی و کمری نداشته است، مقادیر کیفوز پشتی و لوردوز کمری برای چهل نفر از دانشجویان دانشگاه بیرجند با میانگین و انحراف استاندارد سنی 2±26(سال)، وزن 5/2±72 (کیلوگرم) و قد 5/5 ± 169(سانتی متر) توسط روش پیشنهادی و همچنین روش پرکاربرد خط کش منعطف (به عنوان شاهد) استخراج و میزان همبستگی بین این دو روش از طریق ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید. نتایج نشان داد که روش پیشنهادی و روش خط کش منعطف در اندازه گیری زوایای لوردوز کمری و کیفوز پشتی به ترتیب دارای همبستگی 95/0 و 97/0 می باشند (05/0 >P). براساس نتایج به دست آمده، روش پیشنهادی دارای همبستگی بالایی در اندازه گیری زوایای لوردوز کمری و کیفوز پشتی در مقایسه با روش خط کش منعطف می باشد، بنابراین می توان از روش پیشنهادی به عنوان یک روش با دقت بالا در کنار سایر روش های غیرتهاجمی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها