بررسی دیدگاه دبیران تربیت بدنی در مورد علل و شیوع آسیب در ورزش مدارس

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی علل و شیوع آسیب در ورزش مدارس از دیدگاه دبیران تربیت بدنی است. به این منظور نظرها و دیدگاه های 83 نفر از دبیران تربیت بدنی که به طور مستقیم در ورزش مدارس فعالیت می کنند، بررسی شد. اطلاعات مربوط به نوع، علل و سازوکار بروز و شیوع آسیب از طریق پرسشنامة محقق ساخته و به صورت مصاحبه با معلمان تربیت بدنی ثبت شد. میانگین سنی دبیران 58/2 ±32/35 سال و سابقة کاری آنها 42/6 ±12 سال بود. اطلاعات به دست آمده از طریق آمار توصیفی بررسی شد. نتایج بررسی نظرها ودیدگاه های دبیران ورزش نشان داد که اکثریت معتقدند (6/38 درصد) که کوفتگی شایع ترین و بیشترین مصدومیتی است که در مدارس اتفاق می افتد. همچنین به نظر بیشتر معلمان (5/67 درصد) بیشترین آسیب ها در اندام تحتانی در ورزش مدارس در میان دانش آموزان اتفاق می افتد. به اعتقاد آنان (9/40 درصد) مهم ترین عامل بیرونی بروز آسیب در بین دانش آموزان درورزش مدارس، سطح نامطلوب زمین ورزشی و غیراستاندارد بودن آن است. همچنین به نظر بیشتر دبیران (4/37 درصد) عدم آمادگی جسمانی مطلوب دانش آموزان، مهم ترین عامل درونی بروز خطر است که موجب آسیب دیدگی دانش آموزان می شود. بررسی دیدگاه های دبیران تربیت بدنی (2/72 درصد) نشان داد که مهم ترین عاملی که موجب آسیب و مصدومیت دانش آموزان در مدارس می شود، سازوکار ضربه ای (تروماتیک) هنگام بازی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Physical Education Teachers’ Viewpoints on Causes and Prevalence of Sport Injuries at Schools

نویسندگان [English]

  • hassan ghadimi ilkhanlar 1
  • ramin Baloochi 2
  • mohammadreza Niknejad 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to survey physical education teachers’ viewpoints
on sport injuries at schools. Viewpoints of 83 physical education teachers (mean
age: 35.32±2.58 years, mean work experience: 12±6.42 years) who were directly
working with students at schools were collected by a researcher-made questioner
and interview. Data were analyzed by descriptive statistics. The results showed
that most physical education teachers (38.6%) believed that contusion was the
most prevalent injury at schools. Also, most physical education teachers (67.5%)
believed that most injuries happened in lower limbs at schools. 40.9% believed that
the most important external factor of injuries was non-standard playground and
37.4% believed that the most important internal factor of injuries was a lack of
body fitness. 72.2% of teachers believed that the most important factor of injuries
was traumatic mechanism at schools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Educations Teachers’ Viewpoint
  • School Sport
  • Sport Injures