مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

4 استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تعادل بین دو گروه با و بدون سابقة پیچ خوردگی جانبی مچ پا به تفکیک پای اتکا و غیراتکا بود. آزمودنی های این تحقیق 103 بسکتبالیست دختر شرکت کننده در مسابقات دستة یک دانشگاهی سال 1387 بودند که براساس وجود پیچ خوردگی جانبی قبلی مچ پا به گره با آسیب قبلی و گروه بدون آسیب قبلی تقسیم شدند. برای اندازه گیری تعادل از آزمون لک لک در دو حالت چشم بسته و چشم باز بر روی پای اتکا و غیراتکا به صورت مجزا، استفاده شد. برای ثبت اطلاعات ورزشکاران از جمله سابقة آسیب آنها، از فرم ثبت اطلاعات و به منظور مقایسة نمره های تعادل در بین دو گروه از آزمون t مستقل در سطح 05/0 >Pاستفاده شد. یافته های تحقیق در مورد پای غیراتکا نشان داد که نمرة آزمون تعادل در هر دو حالت چشم باز و چشم بسته در ورزشکارانی که سابقة پیچ خوردگی مچ پا غیراتکا داشتند، به طور معناداری کمتر از گروه بدون آسیب بود. اما در مورد پای اتکا نمرة آزمون تعادل نه در حالت چشم باز و نه در حالت چشم بسته بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (05/0 >P). پای غیراتکا در صورت آسیب دیدگی قبلی نسبت به پای اتکا تعادل ضعیف تری را نشان داد. ورزشکاران آسیب دیده از ناحیة مچ پای غیراتکا احتمالاً در صورت توانبخشی ناکافی دچار ضعف تعادل خواهند شد و از آنجا که ضعف تعادل از عوامل ایجادکنندة پیچ خوردگی مچ پا است، بنابراین ورزشکاران آسیب دیده از ناحیة مچ پای غیراتکا احتمالاً بیشتر در معرض آسیب مجدد هستند.

کلیدواژه‌ها