مقایسة تعادل بین بسکتبالیست های زن با و بدون سابقة اسپرین جانبی مچ پا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 دانشیار دانشگاه اصفهان

4 استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تعادل بین دو گروه با و بدون سابقة پیچ خوردگی جانبی مچ پا به تفکیک پای اتکا و غیراتکا بود. آزمودنی های این تحقیق 103 بسکتبالیست دختر شرکت کننده در مسابقات دستة یک دانشگاهی سال 1387 بودند که براساس وجود پیچ خوردگی جانبی قبلی مچ پا به گره با آسیب قبلی و گروه بدون آسیب قبلی تقسیم شدند. برای اندازه گیری تعادل از آزمون لک لک در دو حالت چشم بسته و چشم باز بر روی پای اتکا و غیراتکا به صورت مجزا، استفاده شد. برای ثبت اطلاعات ورزشکاران از جمله سابقة آسیب آنها، از فرم ثبت اطلاعات و به منظور مقایسة نمره های تعادل در بین دو گروه از آزمون t مستقل در سطح 05/0 >Pاستفاده شد. یافته های تحقیق در مورد پای غیراتکا نشان داد که نمرة آزمون تعادل در هر دو حالت چشم باز و چشم بسته در ورزشکارانی که سابقة پیچ خوردگی مچ پا غیراتکا داشتند، به طور معناداری کمتر از گروه بدون آسیب بود. اما در مورد پای اتکا نمرة آزمون تعادل نه در حالت چشم باز و نه در حالت چشم بسته بین دو گروه تفاوت معناداری نداشت (05/0 >P). پای غیراتکا در صورت آسیب دیدگی قبلی نسبت به پای اتکا تعادل ضعیف تری را نشان داد. ورزشکاران آسیب دیده از ناحیة مچ پای غیراتکا احتمالاً در صورت توانبخشی ناکافی دچار ضعف تعادل خواهند شد و از آنجا که ضعف تعادل از عوامل ایجادکنندة پیچ خوردگی مچ پا است، بنابراین ورزشکاران آسیب دیده از ناحیة مچ پای غیراتکا احتمالاً بیشتر در معرض آسیب مجدد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Balance between Female Basketball Players with and without a History of Lateral Ankle Sprain

نویسندگان [English]

  • Zahra Mahdavi Jafari 1
  • reza Mahdavi Nejad 2
  • vahid Zolaktaf 3
  • mansour sahebozamani 4
  • arezo Mahmodi Najafabadi 1
چکیده [English]

This study aimed to compare balance between two groups of female basketball
players: with and without the history of lateral ankle sprain with support and nonsupport
legs separately. Subjects were 103 female basketball players participating
in University Primer League (1387) and were divided into two groups: with and
without previous injuries based on previous lateral ankle sprain. To measure their
balance, the stork balance stand test was used in two positions: open and closed
eyes on support and non-support legs separately. To collect athletes' data,
recording sheets were used and to compare their balance scores, an independent
statistical t test was used (P<0.05). The findings of this study showed that in nonsupport
legs, balance test scores in athletes with previous ankle sprain were
significantly lower than the group without previous injury in both open and closed
eyes position. However, in support legs, balance test scores showed no significant
difference between the two groups neither in open eyes nor in closed eyes position
(P<0.05). Non-support legs showed weaker balance than support legs in case of
previous injury. The athletes with an injury in non-support ankle region will
probably face weak balance if they do not receive sufficient rehabilitation.
Moreover, as balance weakness is one of sprain risk factors in ankle, the injured
athletes with an injury in their non-support ankle region will probably be more
exposed to injuries again.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balance
  • Lateral Ankle Sprain
  • Non-Support Leg
  • Support Leg