مکانیزم بازیابی تعادل بدن در برابر اعمال اغتشاش بیرونی ناگهانی در صفحة ساجیتال در افراد مبتلا به کایفوسیس

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین مکانیزم بازیابی تعادل بدن به دنبال ایجاد اغتشاش بیرونی ناگهانی در صفحة ساجیتال در بین افراد مبتلا به کایفوسیس در مقایسه با افراد نرمال انجام گرفت. به این منظور 10 نفر با انحنای فقرات پشتی بیش از 40 درجه به عنوان گروه کایفوتیک (میانگین سنی 6/1 ?5/21 سال) و 15 فرد فاقد عارضة کایفوسیس به عنوان گروه نرمال (میانگین سنی 19/1 ?1/22 سال) در این تحقیق شرکت کردند. 6 نشانگر بر روی نقاط استخوانی مشخص شدة سمت راست بدن هر آزمودنی مشتمل بر زائدة آکرومیون، تروکانتر بزرگ ران، اپی کندیل خارجی ران، قوزک خارجی پا، پاشنه و سر پنجمین استخوان کف پایی نصب و یک مدل دو بعدی چهار قطعه ای تعریف شد. آزمایش ها در دو شرایط بدون اعمال اغتشاش (3 تکرار) و با اعمال اغتشاش ناگهانی در جهت قدامی – خلفی (3 تکرار) با رها کردن وزنه ای برابر 10 درصد وزن هر آزمودنی انجام گرفت. اطلاعات کینماتیکی، به وسیلة سه دوربین پرسرعت با فرکانس 120 هرتز در ثانیه جمع آوری شد. تغییرات دامنة حرکتی و نوسانات گشتاور مفاصل ران، زانو و مچ پا محاسبه و داده های آماری با استفاده از تست آماری آنالیز واریانس با اندازه های مکرر در سطح معناداری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که گروه کایفوتیک نوسانات و تغییرات بزرگ تر و معنی داری در دامنة حرکتی در مفاصل ران (00/0= P) و مچ پا (000./0 = P) نسبت به گروه نرمال دارد. همچنین، بین الگوی نوسانات گشتاوری مفاصل در هر دو گروه کایفوتیک و نرمال در واکنش به اغتشاش ایجاد شده تشابه نسبی مشاهده شد، اما در گروه کایفوتیک میزان نوسانات بیشتر از گروه نرمال بود. یافته ها بیانگر آن است که هر دو گروه آزمودنی برای بازگشت به حالت تعادل پس از اعمال اغتشاش ناگهانی بیرونی در جهت قدامی – خلفی ، مکانیزم و پاسخ متفاوتی از خود نشان دادند. این امر نشان می دهد که اتخاذ راهبرد کنترل پوسچر تحت تاثیر دفورمیتی کایفوسیس قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Balance Recovery Mechanism Following a Sudden External Anterior- Posterior Perturbation in Individuals with Kyphosis

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Anbarian 1
  • parviz Zareie 2
  • ali Yalfani 1
  • masoud Mokhtari 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the balance recovery mechanism
following a sudden external perturbation in kyphotic individuals in comparison
with normal individuals (control). For this purpose, ten males (mean age:
21.5+1.6 years) with increased thoracic kyphosis>40 degrees and 15 individuals
(mean age: 22.1+1.19) without thoracic kyphosis (control) were selected to
participate in the study. Six reflective markers were attached to the right side of the
acromion, greater trochanter, lateral femoral epicondyle, external malleolus,
calcaneus and fifth metatarsal and a 4-segment 2-dimension model was defined.
Kinematic data were collected using three high-speed cameras at 120 Hz. Each
subject conducted six 5-second trials including three quite standing trials and three
unexpected anterior-posterior perturbed trials triggered by a weight equivalent to
10% of the subjects’ body weight. The change in range of motion and torque
deviation of the hip, knee and ankle joints were calculated with Eva software.
Statistical data were analyzed by analysis of variance with repeated measures
(p=0.05). The results showed that kyphotic subjects had a greater significant
change and deviation in their range of motion after perturbation in their hip
(p=0.000) and ankle (p=0.000) joints compared with control subjects. There was a
relative similarity in joint torque deviation pattern in response to a balance
perturbation between the two groups. But this torque deviation fluctuated with
greater amplitude in kyphotic group. These findings illustrated that postural
1 - Corresponding – Author : Tel : 09188152907 , Email : m_anbarian@yahoo.com
Journal of Faculty of 13 Physical Education, University of Tehran
strategy and responses employed by kyphotic individuals to recover upright
posture following forward balance perturbation is different from those in control
group. Consequently, kyphosis can influence postural reaction strategy in response
to a balance perturbation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle strategy.
  • Balance recovery mechanism
  • Hip strategy
  • Kyphosis
  • Sudden perturbation