مقایسۀ تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران رشته‌های مختلف

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان . تربیت بدنی

2 گیلان. تربیت بدنی

چکیده

تعادل از اجزای کلیدی مهارت‌های حرکتی برای حفظ پاسچر و اجرای مهارت‌های ورزشی پیچیده است. هدف از تحقیق حاضر، مقایس? تعادل ایستا، پویا در ورزشکاران چهار رشت? ورزشی شامل ژیمناستیک، فوتبال، بسکتبال و شنا و یک گروه افراد غیرورزشکار بود. 40 زن ورزشکار با 5 سال سابق? ورزشی (10 ژیمناستیک با میانگین سن 31/0± 50/14 سال، قد 75/7± 20/155 سانتی‌متر و وزن 91/3±70/49 کیلوگرم، 10 فوتبالیست با میانگین سن 47/1 ±80/22 سال، قد 12/5 ±60/160 سانتی‌متر، وزن 87/4 ±95/52 کیلوگرم، 10 بسکتبالیست با میانگین سن 7/10 ±60/21 سال، قد 75/6 5/165 سانتی‌متر و وزن 27/6±43/57 کیلوگرم و 10 شناگر با میانگین سن 63/1± 3/23 سال، قد 46/5 ±5/163 سانتی‌متر و وزن 42/4± 50/55 کیلوگرم) و 10 زن غیرورزشکار (با میانگین سن 94/0± 7/23 سال، قد 27/3± 4/161 سانتی‌متر و وزن 54/3± 6/54 کیلوگرم) در این تحقیق شرکت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به‌ترتیب از آزمون‌های بس و ستاره استفاده شد. داده‌ها پس از بررسی توصیفی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) در سطح 05/0 ?P تجزیه و تحلیل آماری شدند. تحلیل داده‌ها نشان داد در آزمون تعادل ایستا، خطا به‌طور معنی‌داری در ژیمناست‌ها در مقایسه با افراد غیرورزشکار و شناگران و در
فوتبالیست ها در مقایسه با شناگران کمتر است (05/0 P?) و در آزمون تعادل پویا طول رسش به طور معنی داری در ژیمناست ها در مقایسه با افراد غیرورزشکار و بسکتبالیست ها و در فوتبالیست ها در مقایسه با افراد غیرورزشکار بیشتر است (05/0 P?). نتایج تحقیق حاکی از آن بود که شناگران تعادل ایستای کمتر و بسکتبالیست‌ها تعادل پویای کمتری در مقایسه با دو گروه ورزشی دیگر دارند که ممکن است یک عامل پیش‌بین برای اسپرین‌های مچ پا در آینده باشد. بنابراین به مربیان و پزشکیاران ورزشی پیشنهاد می‌شود برنامه‌های غربالگری (screening) منظم را با استفاده از آزمون‌های تعادلی بس و ستاره انجام دهند و تعادل ورزشکاران را ارزیابی و افرادی را که به ضعف تعادل دچارند شناسایی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Static and Dynamic Balance in Different Athletes

نویسندگان [English]

  • aliasghar Norasteh 1
  • hamid Mohebbi 1
  • sareh Shah Heidari 2
چکیده [English]

Balance is a key component of motor skills ranging from maintaining posture to
executing complex sport skills. The aim of this study was to compare static and
dynamic balance in athletes of gymnastic, soccer, basketball, swimming and nonathletes.
40 female athletes with five years of athletic experience ( gymnasts: n=10,
age 14.50±0.31 years, height 155.20±7.75 cm, mass 49.70±3.91 kg, soccer players:
n=10, age 22.80±1.45 years, height 160.60±5.12cm, mass 52.95±4.87kg,
basketball players: n=10, age 21.60±1.07 years, height 165.5± 6.75 cm, mass
57.43±6.27 kg), swimmers: n=10, age 23.30±1.63 years, height 163.5±5.46 cm, mass
55.50±4.42 kg) and 10 female non-athletes (n = 10, age 23.70±0.94 years, height
161.40±3.27 cm, mass 54.60±3.54 kg and without athletic experience) participated in
this study. Static balance was assessed using the balance error scoring system
(BESS) and dynamic balance was assessed using the star excursion balance test
(SEBT). Data were analyzed by ANOVA test (p?0.05). BESS error scores for the
gymnastics group were significantly lower than the swimming group and nonathlete
group. These scores in the soccer group were lower than swimming group
(p?0.05). Star excursion balance test scores were higher in the gymnastics group
than the basketball group and non-athlete group and in the soccer group than nonathlete
group (p?0.05). It was observed that swimmers enjoyed lower static
balance and basketball players enjoyed lower dynamic balance; this may be a
strong predictor of future ankle sprains. Therefore, athletic trainers and coaches
are advised to perform regular screening programs using balance test of BESS and
SEBT, and to assess the athletes’ balance so that they can recognize those with
poor balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle Injury
  • Different Sports
  • Postural control
  • Proprioception