مقایسۀ طول ایلیوتیبیال باند و زاویۀ Q در ورزشکاران با و بدون سندروم درد کشککی رانی

نویسندگان

1 گیلان. کارشناس ارشد

2 گیلان. دکترای تربیت بدنی

چکیده

درد کشککی رانی، 25 تا 40 درصد از مشکلات زانوی مراجعان مراکز پزشکی ورزشی است. هدف از این تحقیق، مقایس? انعطاف‌پذیری عضلانی در ورزشکاران با و بدون سندروم درد کشککی رانی است. آزمودنی‌ها شامل 30 ورزشکار بودند. 15 زن ورزشکار با درد کشککی رانی (با میانگین سنی 11/4 ± 20/24 سال، وزن 20/1 ± 86/58 کیلوگرم و قد 43/7 ± 59/165 سانتی‌متر) و 15 زن ورزشکار سالم (با میانگین سنی 10/3 ± 01/24 سال، وزن 09/1 ± 21/59 کیلوگرم و قد 70/6 ± 90/165 سانتی‌متر). طول عضلات همسترینگ، دوقلو و نعلی با الکتروگونیامتر ، زاوی? Q و طول ایلیوتیبیال باند با گونیامتر یونیورسال ارزیابی شد. داده‌ها با استفاده از آزمون t مستقل تجزیه‌وتحلیل شدند. ورزشکاران با درد کشککی رانی افزایش معنی-داری در زاوی? Q و کاهش طول ایلیوتیبیال باند در مقایسه با آزمودنی‌های گروه کنترل داشتند. نتایج این تحقیق بر تأکید بیشتر بر ارزیابی این متغیرها و اجرای برنامه‌های تمرینی برای رفع آنها از سوی مربیان و پزشکان ورزشی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها