نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسة قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار

نویسندگان

1 استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سقوط در زنان باردار شایع است. کنترل پوسچر و جهت‌یابی مطلوب در جلوگیری از سقوط اهمیت زیادی دارد. هدف از این پژوهش، تحلیل عملکرد کنترل و جهت‌یابی پوسچر در دوران مختلف بارداری و پس از زایمان بود. آزمودنی‌ها شامل سه گروه 13 نفرة زن با دامنة سنی 20 تا 28 سال به‌ترتیب زنان غیرباردار (I)،‌زنان در سه ماهة اول (II) و در ماه نهم بارداری (III) بودند. کنترل و تغییر وضعیت پوسچر آزمودنی‌ها با استفاده از دستگاه تعادل‌سنج BIODEX اندازه‌گیری شد. در گروه III پس از زایمان نیز اندازه‌گیری‌ها تکرار شد. تحلیل آماری با استفاده از روش MANOVA و Repeated Measure ANOVA 05/0 = ? انجام گرفت. افراد غیرباردار (I) با کسب (17/8 ± 07/53 امتیاز بیشترین قابلیت جهت‌یابی پوسچر و زنان باردار 9 ماهه (III) با کسب 7/14 ± 8/31 امتیاز به‌طور معنی‌داری از کمترین قابلیت برخوردار بودند. در ماه نهم بارداری جهت‌یابی در سمت عقب، راست و چپ تفاوت معنی‌داری با بعد از زایمان نداشت. اما در دیگر جهت‌ها افت معنی‌داری دیده شد. بعد از زایمان امتیاز جهت‌یابی با 25 درصد افزایش همراه بود (001/0 = P). باتوجه به نتایج می‌توان گفت که تغییرات فیزیکی ناشی از بارداری با کاهش توانایی در تغییر سریع موقعیت پوسچر همراه است، اما مشخص نیست که این افت عملکرد به دلیل ضعف نیروی عضلانی است یا ناشی از اختلال عملکردی در گیرنده‌های حسی – عمقی. اگرچه پس از زایمان در مقایسه با قبل از زایمان، عملکرد جهت‌یابی بهتر بود، اما هنوز نسبت به افراد غیرباردار ضعیف‌تر بود. وجود برنامة توانبخشی در دوران بارداری و پس از زایمان برای بهبود عملکرد تعادلی، کنترل پوسچر توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Pregnancy in Postural Control and Standing Postural Orientation: a Comparison between Before and After Delivery and Non – Pregnant Subjects

نویسندگان [English]

  • Nader Farahpour 1
  • marjan Adel Ghahraman 2
  • nahid Bijhe 3
  • ahmad Ebrahimi Atri 3
چکیده [English]

Falling is common in pregnant women. Ability of accurate postural control and
orientation is important to prevent falling. The aim of this study was to assess and
postural control and orientation during different stages of pregnancy and after
delivery. Three groups (13 subjects in each group, age range 20-28 years)
including non – pregnant women (I), pregnant women in their first three months of
pregnancy (II) and those in their last month of pregnancy (III) were studied.
Postural control and orientation were assessed using BIODEX stability platform.
In group (III), all measurements were repeated after the delivery. MANOVA and
ANOVA with repeated measures were used to analyze the data (?=0.05). Results
showed that group (I) with 53.07+8.17 score obtained the highest postural control
and group (III) with 31.8+14.7 score significantly showed the lowest postural
control. There was no significant difference in back, left and right orientation
between the last month of pregnancy and after delivery while a significant decrease
in other orientations was observed. After delivery, postural orientation increased
to 25% (P=0.001). This study suggested that pregnancy-related physical changes
are associated with poor postural orientation. However, it is not clear if this
deficiency is due to the muscle weakness or proprioceptive deficits. Although
postural orientation improved after delivery, it was still lower than normal
subjects. Postpartum postural rehabilitation is recommended during pregnancy
and after delivery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balance performance
  • Postpartum
  • Postural control
  • Postural orientation
  • pregnancy