مقایسۀ تعادل پای برتر و غیربرتر در فوتبالیست ها، ژیمناست ها، شناگران و بسکتبالیست ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایس? تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر در میان ورزشکاران چهار رشت? مختلف ورزشی شامل فوتبال، ژیمناستیک، شنا و بسکتبال بود. در این تحقیق، 40 زن ورزشکار با 5 سال سابق? ورزشی (10 ژیمناست با میانگین سنی 31/0±50/14سال، قد 75/7±20/155 سانتی متر، وزن 91/3±70/49 کیلوگرم، 10 فوتبالیست با میانگین سنی 47/1 ±80/22 سال، قد 12/5 ±60/160 سانتی متر، وزن 87/4 ±95/52 کیلوگرم، 10 بسکتبالیست با میانگین سنی 07/1 ±60/21 سال، قد 75/6± 5/165 سانتی متر، وزن 27/6±43/57 کیلوگرم و 10 شناگر با میانگین سنی 63/1± 3/23 سال، قد 46/5± 5/163 سانتی متر، وزن 42/4± 50/55 کیلوگرم) شرکت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون های بس و ستاره استفاده شد. داده‌ها پس از بررسی توصیفی با استفاده از آزمون t همبسته در سطح 05/0 ?P تجزیه و تحلیل آماری شد. تحلیل داده‌ها نشان داد تفاوت معنی داری بین تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر و همچنین بین تعادل پویای پای برتر و غیربرتر هیچ یک از گروه‌ها وجود ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها