مقایسۀ تعادل پای برتر و غیربرتر در فوتبالیست ها، ژیمناست ها، شناگران و بسکتبالیست ها

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان

3 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، مقایس? تعادل ایستا و پویای پای برتر و غیربرتر در میان ورزشکاران چهار رشت? مختلف ورزشی شامل فوتبال، ژیمناستیک، شنا و بسکتبال بود. در این تحقیق، 40 زن ورزشکار با 5 سال سابق? ورزشی (10 ژیمناست با میانگین سنی 31/0±50/14سال، قد 75/7±20/155 سانتی متر، وزن 91/3±70/49 کیلوگرم، 10 فوتبالیست با میانگین سنی 47/1 ±80/22 سال، قد 12/5 ±60/160 سانتی متر، وزن 87/4 ±95/52 کیلوگرم، 10 بسکتبالیست با میانگین سنی 07/1 ±60/21 سال، قد 75/6± 5/165 سانتی متر، وزن 27/6±43/57 کیلوگرم و 10 شناگر با میانگین سنی 63/1± 3/23 سال، قد 46/5± 5/163 سانتی متر، وزن 42/4± 50/55 کیلوگرم) شرکت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون های بس و ستاره استفاده شد. داده‌ها پس از بررسی توصیفی با استفاده از آزمون t همبسته در سطح 05/0 ?P تجزیه و تحلیل آماری شد. تحلیل داده‌ها نشان داد تفاوت معنی داری بین تعادل ایستای پای برتر و غیربرتر و همچنین بین تعادل پویای پای برتر و غیربرتر هیچ یک از گروه‌ها وجود ندارد (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Balance of Dominant and Non-Dominant Legs in Soccer Players, Gymnasts, Swimmers and Basketball Players

نویسندگان [English]

  • sareh shahheidari 1
  • Aliasghar Norasteh 2
  • Hamid Mohebbi 3
چکیده [English]

The aim of this study was to compare static and dynamic balance of dominant and non-dominant legs in gymnasts, soccer players, basketball players and swimmers. For this purpose, 40 female athletes with 5 years of athletic experience (gymnasts n=10, age 14.50±0.31 years, height 155.20±7.75cm, weight 49.70±3.91 kg), soccer players (n=10, age 22.80±1.47 years, height 160.60±5.12 cm, weight 52.95±4.87 kg), swimmers (n=10, age 23.30±1.63 years, height 163.5±5.46 cm, weight 55.50±4.42 kg) and basketball players (n=10, age 21.60±1.07 years, height 165.5±6.75 cm, weight 57.43±6.27 kg) participated in this study as subjects. Static balance was assessed using the balance error scoring system (BESS) and dynamic balance was assessed using the star excursion balance test (SEBT). Data were analyzed by paired – sample t test (P? 0.05). Results showed no significant difference in static balance as well as dynamic balance between dominant and non-dominant legs (p>0.05) and it is not necessary to stand on the dominant leg to achieve the highest balance. This finding is particularly interesting for the clinicians who commonly use single leg postural control evaluations to assess an athletes’ progress in rehabilitation programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle Injury
  • dominant leg
  • Postural control
  • Rehabilitation.