بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشیاردانشگاه گیلان

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه ای راستای ستون فقرات و آسیب های تنه در کشتی گیران آزاد و فرنگی انجام گرفت. بدین منظور 100 کشتی گیر آزاد و 100 کشتی گیر فرنگی انتخاب شدند. آسیب های قسمت های مختلف تنه از طریق پرسشنامة مخصوص بررسی شد. همچنین از هر سبک کشتی 50 نفر برای ارزیابی راستای ستون فقرات با استفاده از دستگاه اسپاینال موس انتخاب شد. اندازة زاویة کرانیوورتبرال با استفاده از عکس برداری از نمای جانبی سر و گردن و به کمک نرم افزار اتوکد به دست آمد. داده های بدست آمده با آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که آسیب گردن در کشتی گیران آزاد به طور معنی داری بیشتر از کشتی گیران فرنگی است (035/0P=)، با وجود این، شکستگی دنده (033/0P=) و اندازة زاویة کرانیوورتبرال (048/0P=) در کشتی گیران فرنگی به طور معنی داری بیشتر است. اما در آسیب های عضلانی، مفصلی و جراحت ناحیة پشت و کمر و نیز زاویة کیفوز و لوردوز بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد(05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparative Study of Spinal Alignment and Trunk Injuries in Freestyle and Greco-Roman Wrestlers

نویسندگان [English]

  • siamak amirian 1
  • Bahman Mirzaei 2
  • Hossein Hosseini 3
چکیده [English]

The aim of this study was to compare spinal alignment and trunk injuries in
freestyle and Greco-Roman wrestlers. For this purpose, 200 professional wrestlers
(100 freestyle and 100 Greco-Roman) were selected randomly. Injury
questionnaire was used to collect trunk injury data. Also, 50 freestyle wrestlers and
50 Greco-Roman wrestlers were selected to assess their spinal alignment using
spinal mouse. Craniovertebral angle was measured through picturing the side view
of head and neck using AutoCAD software. The data were analyzed by t student
test. The results indicated that the neck injuries of freestyle wrestlers were
significantly higher than Greco-Roman wrestlers (P=0.035), but the rib fracture
(P=0.033) and craniovertebral angle (P=0.048) were significantly higher in
Greco-roman wrestlers than freestyle wrestlers. There was no significant
difference in muscular, articular, back and waist injuries, kyphosis and lordosis
between Greco-Roman and freestyle wrestlers (P>0.05). According to the results
of this study, freestyle wrestling techniques should be instructed more
professionally because one of the main reasons of neck injury is poor performance
of underrun technique and other techniques that makes neck to get involved in the
opponent's hands. Greco-Roman wrestlers should also be instructed to bend their
knees to use quadriceps muscle rather than erector spinae muscle for lifting an
opponent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freestyle Wrestling
  • Greco-Roman Wrestling
  • Injury
  • Spinal Alignment
  • Trunk.