ارتباط وضعیت تنه و تیپ بدنی با عملکرد بانوان تیم ملی قایقرانی دراگون بت

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد دانشگاه خوارزمی تهران

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

موفقیت در اجرای فعالیت های ورزشی، علاوه بر وضعیت بدنی مطلوب، نیازمند شناخت ساختار و تیپ بدنی مناسب با آن رشتة ورزشی است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط بین وضعیت تنه و تیپ بدنی با عملکرد بیومکانیکی بانوان تیم ملی دراگون بت قایقرانی بود. آزمودنی های این تحقیق، بیست قایقران تیم ملی دراگون بت بودند. شاخص های وضعیت تنه (کایفوز، لوردوز، اسکولیوز پشتی و کمری و شانة نابرابر)، بیومکانیکی (سرعت، قدرت و توان) متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق بودند. از آمار توصیفی، میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی، t تک گروهی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه، در سطح معنی داری 05/0? P برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشتر قایقرانان به درصدی از ناهنجاری های وضعیتی تنه مبتلا بودند. مقایسة میانگین متغیرهای وضعیت تنة قایقران با گروه کنترل نشان داد که متغیرهای لوردوز، اسکولیوز کمری و شانة نابرابر بیشتر از نرم جامعه بودند. بین سرعت و قدرت با شاخص های وضعیت تنه ارتباط معنی داری مشاهده شد، درحالی که بین توان با شاخص های وضعیت تنة بانوان قایقران ارتباط معنی داری مشاهده نشد. بین تیپ بدنی مزومورف قایقرانان با شاخص توان، ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتایج به دست آمده مؤید وجود ارتباط بین درصدی از ناهنجاری ستون مهره ها و تیپ بدن قایقرانان تیم ملی بانوان دراگون بت با عملکرد قایقرانان بود. برای اینکه بتوان تفاسیر احتمالی در زمینة این تحقیق را به طور قطعی روشن تر بیان کرد، پیشنهاد می شود تحقیقات بیشتری در این زمینه، به ویژه از نوع طولی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Posture and Somatotype with Performance of Iran National Dragon Boat Women

نویسندگان [English]

  • madihe pourbehzadi 1
  • heiydar Sadeghi 2
  • hamid Agha Ali Nejad 3
چکیده [English]

Success in a specific sport field requires not only good physical condition but
also knowledge of body structure and somatotype suitable for that sport. The aim
of the present study was to study the relationship between posture and somatotype
with biomechanical performance of Iran national dragon boat women. All 20
dragon boat rowers of Iran national team participated in this study as the sample.
Postural parameters (kyphosis, lordosis, dorsal and lumbar scoliosis, and uneven
shoulders) and biomechanical parameters (speed, strength, and anaerobic
capacity) were the variables of the research. Descriptive statistics such as mean
and standard deviation as well as inferential statistics including one-sample t test,
multivariate regressions, and one-way ANOVA were used for data analysis at
P?0.05. The findings showed that most rowers suffered from postural deviations to
some extent. Comparing the average postural parameters of the rowers and the
control group revealed that rowers had higher levels of lordosis, lumbar scoliosis,
and uneven shoulders. A significant relationship was observed between speed and
strength with postural parameters while there was no significant relationship
between anaerobic capacity and postural parameters. Moreover, in terms of
somatotype, there was a significant relationship between mesomorphy and
anaerobic capacity. The results indicated a relationship between a percentage of
spinal deviation and somatotype of dragon boat women and rowers. In order to
have a clearer interpretation of the results of the present research, more studies,
especially longitudinal, are suggested in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomechanics
  • Dragon Boat
  • posture
  • somatotype