مقایسة پارامترهای نقش پا در حالت استاتیک و دینامیک در کودکان دچار اضافه وزن

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

ساختار پا مانند دیگر ویژگی های انسان در میان گروه های سنی مختلف، متفاوت است و هرگونه تغییر در ساختار آن بر عملکرد دیگر مفاصل بدن تأثیر می گذارد. ازاین رو محققان بسیاری در تلاشند ارتباط بین نقش پا و پاتولوژی آن را دریابند. در این پژوهش، محققان سعی دارند پارامترهای نقش پا را (زاویة پا، شاخص استاهلی، شاخص چیپاکس – اسمیرک و شاخص قوس) در دو حالت استاتیک و دینامیک در کودکان با اضافه وزن مقایسه کنند. پژوهش حاضر نیمه تجربی است که 12 کودک پسر (دچار اضافه وزن) با دامنة سنی 12 – 10 سال به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری شاخص های نقش پا در دو وضعیت استاتیک و دینامیک، از کاغذ رولی و جوهر گوش استفاده شد. با استفاده از نرم افزار ImageJ، زاویة پا، شاخص استاهلی، شاخص چیپاکس – اسمیرک و شاخص قوس پا محاسبه شد. در نهایت برای توصیف اطلاعات از میانگین و انحراف استاندارد و برای مقایسة نتایج به دست آمده از آزمون تی مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که پارامتر زاویه ای اختلاف معناداری با یکدیگر ندارند (05/0 P>). اما پارامترهای خطی در دو حالت استاتیک و دینامیک تفاوت معناداری را نشان دادند (05/0 P<). باتوجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد وضعیت قرارگیری فرد عامل مؤثری در نتایج به دست آمده باشد ازاین رو باید هنگام بررسی این پارامترها وضعیت فرد را مدنظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Dynamic and Static Footprint Parameters in Overweight Children

نویسندگان [English]

  • amirhosien Barati 1
  • Reza Azimi 2
  • Hosien Nabavi nik 2
  • Mihsen Ali Darchini Maragheh 2
چکیده [English]

Foot structure like other features of human body is various among different age groups and any changes in foot structure influence the function of other joint. Hence, many researchers are trying to prove the relationship between foot role and its pathology. The present study tried to compare footprint parameters (footprint angle, Staheli’s index, Chippaux – Smirak index and arch index) in the static and dynamic positions in overweight children. In this quasi-experimental study, 12 male overweight children (age range 10-12) were randomly selected. To measure the footprint parameters in two positions of static and dynamic, an ink - paper system was used. Then, ImageJ software was used to measure footprint angle, Staheli’s index, Chippaux – Smirak index and arch index. Mean and standard deviation were used to describe the data and the independent t test was used to compare the parameters. The findings showed no significant difference among angular parameters (P>0.05), but a significant difference in linear parameter between the static and dynamic positions (P<0.05). According to the results, the position of subject is an important factor in the obtained results. So this parameter should be considered when examining these parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chippaux – Smirak Index
  • dynamic
  • Footprint.
  • Foot Type
  • static