تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

عارضة کایفوز، یکی از رایج ترین ناهنجاری های وضعیتی و از علل مهم تأثیرگذار بر پاتولوژی یک چهارم فوقانی بدن است که متخصصان اغلب با تجویز تمرینات اصلاحی رایج (براساس تئوری های کندال)، مبتلایان را مدیریت می کنند. با وجود این، شواهد علمی معتبر در زمینة میزان اثربخشی مطلوب این تمرینات، اندک است. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک برنامة 10 هفته ای تمرینات اصلاحی منتخب (رایج) بر ناهنجاری کایفوز وضعیتی بود. به این منظور، 20 فرد (10مرد و 10زن) دارای ناهنجاری کایفوز وضعیتی بزرگ تر از  42 درجه با میانگین سنی 55/1±93/20 سال، وزن 32/12±37/62 کیلوگرم و قد 72/10±62/170 سانتی متر به صورت هدفمند انتخاب شدند تا در برنامة تمرینات اصلاحی شرکت کنند. از خط کش منعطف برای اندازه گیری میزان زاویة کایفوز آزمودنی ها استفاده شد و میانگین آن در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب برابر با 67/2±27/46 و 06/2±14/42 به دست آمد. یافته های تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی و مقایسه ای (آزمون آماری تی زوجی) تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که با وجود کاهش معنادار میزان زاویة کایفوز آزمودنی ها پس از شرکت در برنامه تمرینات اصلاحی، این تمرینات از اثربخشی مورد انتظار برخوردار نیستند که به نظر می رسد این مسئله ناشی از تاکید بر تمرینات اصلاحی موضعی و عدم توجه به دیگر ناهنجاری های مرتبط با عارضة کایفوز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of a 10-Week Selected Corrective Exercise Program on Postural Thoracic Kyphosis Deformity

نویسندگان [English]

  • FOAD Seidi 1
  • Mohammad Hosein ALIZADEH 2
  • Esmaeel EBRAHIMI 3
  • HASAN DANESHMANDI 4
1 Ph.D University of Tehran
2 Ph.d .University of Tehran
3 Ph.D University of Tehran
4 Ph.D Guilan University
چکیده [English]

Thoracic kyphosis is one of the most common postural deformities andan important reason influencing upper quarter pathologies. Specialists routinely use common corrective exercises (based on Kandal theories) to manage patients. However, the scientific evidence that supports the proper effectiveness of these exercises is lacking. The aim of this study was to investigate the effect of a 10-week common corrective exercises program on postural thoracic kyphosis deformity. For this purpose, 20 subjects (10 males, 10 females) with postural thoracic kyphosis >42̊ (mean age, weight and height of the samples were 20.93±1.55 years, 62.37±12.32 kg, and 170.62±10.72 cm respectively) were selected as the sample using purposive sampling method to participate in this program. Thoracic kyphosis angle was measured by a flexible ruler. The mean at pretest was 46.27±2.67 and posttest was 42.14±2.06. Paired sample t test was used to analyze the data. The findings demonstrated that although the angle of thoracic kyphosis decreased after the program, this result was not high-effective and it seems that it is due to an emphasis on local corrective exercises and inattention of the other postural deformities correlated with thoracic kyphosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thoracic Kyphosis
  • Corrective Exercises
  • Postural Deformity