تأثیر شکل قوس پا بر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا در شروع گام‌برداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این تحقیق مقایسۀ نیروهای برشی و فشاری مفصل مچ پا در افراد دارای کف پای صاف و گود بود. 30 دانشجوی دختر (10نفر کف پای صاف،10 نفرکف پای گود، 10 نفر کف پای نرمال) با میانگین سن 7/1±23سال، قد 5/2±165سانتی‌متر و وزن 5/2±53کیلوگرم در این پژوهش شرکت کردند. نیروهای برشی و فشاری مفصل مچ پا با روش دینامیک معکوس محاسبه شد. برای سنجش میزان قوس کف پا از آزمون شاخص افتادگی ناوی استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس (آنوا) یک‌عامله با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد (0.05≥P). نتایج آماری نشان داد که بین پای گود و پای نرمال، پای گود و پای صاف، همچنین بین پای نرمال و پای صاف در نیروی فشاری مفصل مچ پا اختلاف معنا‌داری وجود دارد (0.001P<). همچنین، یافته‌ها نشان داد که بین پای گود و پای صاف (0.029P=) و پای نرمال و پای صاف در نیروی برشی مفصل مچ پا اختلاف معنا‌داری وجود دارد (0.001P=). اختلاف معنا‌داری بین پای نرمال و پای گود در نیروی برشی مفصل مچ پا یافت نشد (0.163P= ). بر این اساس افزایش نیروی فشاری مفصل مچ پا می‌تواند عامل مستعد بودن به اسپرین مچ پا و آسیب‌های استخوانی در کف پای گود باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Foot Arch on Compressive and Shear Forces of Ankle Joint in Gait Initiation

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Habibi Tirtashi 1
  • Mansour Eslami 2
  • Zeinab Tazike Lemeski 3
  • Effat Hoseinzade 3
1 M.Sc., University of Mazandaran
2 Assistant Professor, University of Mazandaran
3 M.Sc.,University of Mazandaran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the compressive and shear forces of
ankle joint in subjects with flat foot and pes cavus foot. 30 female university
students (10 subjects with flat feet, 10 subjects with pes cavus feet, 10
subjects with normal feet) (mean age 23±1.7 year, height 165±2.5 cm and
weight 53±2.5 kg) participated in this study. Compressive and shear forces
of ankle joint were calculated using inverse dynamic method. Navicular-
Drop Test was used to measure the arch rate of the foot. One-factor ANOVA
with repeated measures was used to test the hypotheses (P􀂔0.05). The
statistical results showed a significant difference between pes cavus and
normal feet, pes cavus and flat feet as well as between normal feet and flat
feet in the compressive force of the ankle joint (P<0.001). Also, findings
showed a significant difference between pes cavus feet and flat feet
(P=0.029) and normal feet and flat feet in the shear force of the ankle joint
(P=0.001). No significant difference was observed between normal feet and
pes cavus feet in the shear force of the ankle joint (P=0.163). Accordingly,
increasing compressive force of ankle joint could be a predisposing factor
to ankle sprain and bone injuries in pes cavus feet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ankle Joint
  • Compressive Force
  • Injury
  • navicular height
  • Shear Force