تأثیر شکل قوس پا بر نیروهای فشاری و برشی مفصل مچ پا در شروع گام‌برداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این تحقیق مقایسۀ نیروهای برشی و فشاری مفصل مچ پا در افراد دارای کف پای صاف و گود بود. 30 دانشجوی دختر (10نفر کف پای صاف،10 نفرکف پای گود، 10 نفر کف پای نرمال) با میانگین سن 7/1±23سال، قد 5/2±165سانتی‌متر و وزن 5/2±53کیلوگرم در این پژوهش شرکت کردند. نیروهای برشی و فشاری مفصل مچ پا با روش دینامیک معکوس محاسبه شد. برای سنجش میزان قوس کف پا از آزمون شاخص افتادگی ناوی استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل واریانس (آنوا) یک‌عامله با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد (0.05≥P). نتایج آماری نشان داد که بین پای گود و پای نرمال، پای گود و پای صاف، همچنین بین پای نرمال و پای صاف در نیروی فشاری مفصل مچ پا اختلاف معنا‌داری وجود دارد (0.001P<). همچنین، یافته‌ها نشان داد که بین پای گود و پای صاف (0.029P=) و پای نرمال و پای صاف در نیروی برشی مفصل مچ پا اختلاف معنا‌داری وجود دارد (0.001P=). اختلاف معنا‌داری بین پای نرمال و پای گود در نیروی برشی مفصل مچ پا یافت نشد (0.163P= ). بر این اساس افزایش نیروی فشاری مفصل مچ پا می‌تواند عامل مستعد بودن به اسپرین مچ پا و آسیب‌های استخوانی در کف پای گود باشد.

کلیدواژه‌ها