بررسی عملکرد اندام فوقانی دانش‌آموزان شنوا و کم‌شنوای شدید تا عمیق مادرزاد با استفاده از YBT-UQ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

با آنکه مشکل ارتباطی، عمده‌ترین نقص ناشی از کم‌شنوایی است، ممکن است مشکلات جسمی دیگری نیز با کم‌شنوایی همراه باشد. هدف این پژوهش، بررسی عملکرد اندام فوقانی در افراد کم‌شنوا با همسالان شنوای دختر و پسر با استفاده از YBT-UQ بود. نمونۀ آماری تحقیق حاضر 80 دانش‌آموز شامل40 دختر و پسر کم‌شنوای شدید تا عمیق مادرزاد (سن 77/2±10/18 و 56/2±95/17 سال) و 40 دختر و پسر شنوا (سن 60/0±55/17 و 56/0±60/17 سال) بود که به‌صورت غیرتصادفی هدفدار، از مدارس ناشنوایان و عادی مقطع دبیرستان استان گیلان به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. اطلاعات فردی، قد، وزن و سوابق پزشکی با استفاده از پروندۀ پزشکی دانش‌آموزان جمع‌آوری شد. از YBT-UQ برای ارزیابی عملکرد اندام فوقانی در زنجیرۀ حرکتی بسته در سه جهت داخلی، تحتانی- خارجی و فوقانی- خارجی استفاده شد. برای مقایسۀ عملکرد گروه‌ها و جهت‌ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و برای مقایسۀ اندام برتر و غیر‌برتر از آزمون t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد بین عملکرد اندام فوقانی برتر و غیر‌برتر در هیچ‌کدام از گروه‌ها تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0≥ P). مقایسۀ چهار گروه نشان داد بین تمام گروه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد که به‌ترتیب، گروه پسران شنوا، پسران کم‌شنوا، دختران شنوا و دختران کم‌شنوا عملکرد بهتری داشتند (05/0 > P) و تنها تفاوت بین گروه دختران شنوا و دختران کم‌شنوا از لحاظ آماری معنادار نبود (05/0P ≥). با توجه به نتایج تحقیق حاضر، تفاوتی در اجرای این آزمون بین اندام فوقانی برتر و غیر‌برتر وجود ندارد، بنابراین می‌توان از این آزمون برای ارزیابی و تشخیص عضو آسیب‌دیده استفاده کرد. همچنین با توجه به نقص در عملکرد تعادلی پویای افراد کم‌شنوا و تأثیر جنسیت در بروز این اختلال و اهمیت اندام فوقانی در انجام دادن فعالیت‌های روزانه، طراحی و اجرای برنامه‌هایی با هدف بهبود در عملکرد در آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of Upper Extremity Performance of Normal-Hearing and Congenital Severe to Profound Hearing-Impaired Students Using YBT-UQ

نویسندگان [English]

  • Ali Shamsi Majelan 1
  • Reyhane Farahani 2
  • Zeinab Helalat 2
  • Ali Aghale 2
1 Assistance Professor, University of Gilan
2 MSc., University of Guilan
چکیده [English]

Although communication problem is the main defect resulted from
hearing impairment, other physical problems may be associated with it. The
aim of this study was to investigate the performance of upper extremity in
male and female hearing-impaired and normal-hearing students with Y
Balance Test of Upper Quarter (YBT-UQ). The sample was comprised of 80
students including 40 congenital severe to profound hearing-impaired girls
and boys (age: 18.10±2.77 yr and 17.95±2.56 yr) and 40 normal-hearing
girls and boys (age: 17.55±0.60 yr and 17.60±0.56 yr) who were selected by
the purposive non-random method from normal and deaf high schools in
Guilan province. Subjects' personal information, height, weight and medical
records were collected using their medical profiles. The YBT-UQ was used
to evaluate the performance of upper extremity in the closed kinematic
chain under medial, inferior – lateral and superior – lateral directions. To
compare the groups' performance and directions, one-way ANOVA was
used while paired t test was used to compare dominant and non-dominant
extremity. Results revealed no significant difference between the
performance of dominant and non-dominant upper extremities in all groups
(P􀂔0.05). There were significant differences among the four groups: boys
without hearing-impairment, boys with hearing-impairment, girls without
hearing-impairment, and girls with hearing-impairment performed better
(P<0.05). However, only the difference between normal-hearing and
hearing-impaired girls was not statistically significant (P􀂕0.05). In
conclusion, there was no difference in performing YBT-UQ between 
dominant and non-dominant upper limbs; therefore, this test can be used to
evaluate and examine the injured limb. Also, regarding the defect in the
dynamic balance performance of hearing-impaired subjects and the effect of
gender on this defect and the importance of the upper extremity in daily
routines, it is necessary to design and implement plans aiming at improving
their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dominant Limb
  • Hearing-Impaired
  • Kinematic Chain
  • Upper Extremity
  • Y Balance Test