مقایسۀ شدت استئوآرتریت زانو و پیامدهای آن در دوندگان استقامتی پیشکسوت و افراد غیرورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسۀ شدت استئوآرتریت و درد زانو، دشواری­های حرکتی و کیفیت زندگی مرتبط با استئوآرتریت زانو در دوندگان استقامتی پیشکسوت و افراد غیرورزشکار بود. در این تحقیق 26 آزمودنی مرد به‌صورت هدفمند انتخاب، و به دو گروه مساوی سیزده‌نفره تقسیم شدند. تشخیص بیماری با تأیید علائم بالینی توسط متخصص ارتوپد از طریق معیارهای تشخیص بالینی کالج رادیولوژی آمریکا و همچنین ارزیابی بالینی با استفاده از اندکس شدت درد و فونکسیون Lequesne’s برای استئوآرتریت زانو انجام گرفت. سپس از پرسشنامۀ جهانی و بومی‌شدۀ پیامدهای استئوآرتریت و صدمات زانو (KOOS) به‌منظور اندازه­گیری متغیرهای تحقیق استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمونt  مستقل با ضریب خطای α ≤ 0/05 استفاده شد. با وجود بیشتر بودن میانگین شدت استئوآرتریت زانو با 5/5 درصد (86/0P=)، شدت درد زانو با 69/4 درصد (40/0P=)، میزان دشواری در انجام دادن فعالیت­های روزانه با 52/3 درصد (83/0=P)، میزان دشواری در اجرای فعالیت­های ورزشی- تفریحی با 35/10 درصد (97/0P=) و کیفیت زندگی با 82/3 درصد (48/0=P) در دوندگان استقامتی پیشکسوت نسبت به افراد غیرورزشکار، اختلاف معنا­داری بین دو گروه مشاهده نشد. بنابراین نتیجه گرفته می­شود که دویدن به شکل استقامتی و در سطح قهرمانی خطر ابتلا به بیماری استئوآرتریت زانو و مشکلات مرتبط با آن را در دوندگان استقامتی پیشکسوت نسبت به افراد غیرورزشکار افزایش چشمگیری نمی­دهد؛ به‌طوری‌که دو استقامت در سطح قهرمانی نمی­تواند عامل خطری برای فرسایش مفصل زانو باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the severity of knee Osteoarthritis and its outcomes in the veteran endurance runners and non-athletes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Hamidi 1
  • Mohammad Samavati Sharif 2
  • Azar Aghayari 3
1 MSc, of physical education and sport sciences of Payame Noor university, Tehran
2 Assistant Prof., Dept, of physical education and sport sciences of Boali Sina university, hamedan
3 Assistant Prof., Dept, of physical education and sport sciences of Payame Noor university, Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was the comparison of severity of Knee Osteoarthritis and pain, movement difficulties and quality of life in the veteran endurance runners and non-athletes. 26 men were purposeful selected for this study and they was placed in the two groups (every group = 13 subjects). The recognition of injury with the conforming of clinical symptoms was done by a clinical orthopedic doctor through clinical diagnostic criteria of the American College of Radiology and clinical assessment was done by pain index and Lequesne's functional for knee osteoarthritis. Then, the world-known Knee injuries and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) questionnaire was used for the measurement of data collection. The independent t was used for the analysis of data (P < 0/05). There was no significant difference between the veteran endurance runners and non-athletes, despite of the higher mean of severity of knee osteoarthritis with 5/5% (P = 0/86), the severity of knee pain with 4/69% (P =0/40), the rate of difficulty in doing of daily activities with 3/52% (P =0/83), the rate of difficulty in doing of sport – recreational activities with 10/35% (P = 0/97) and the quality of life with 3/82% (P = 0/48) that it indicates the worse conditions in the veteran endurance runners than non-athletes. Therefore, we can concluded that running in championship level and endurance running does not increase dramatically the risk of knee osteoarthritis and problems related to it in the veteran endurance runners in the comparison of non-athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knee Osteoarthritis
  • Knee pain
  • Non-athletes
  • Veteran Runners
  • Endurance Runners