تأثیر سه روش تمرینی پیلاتس، یوگا و فعال رایج بر دامنۀ حرکتی اندام فوقانی و خودپندارۀ بدنی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار. گروه فیزیوتراپی، دانشکدۀ فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

چکیده

اختلال حرکتی، حسی و اندام لنفاوی در اندام فوقانی و کاهش خودپنداره، از جمله مشکلات پس از جراحی ماستکتومی است. اثر برنامه‌های بازتوانی بر این مشکلات متناقض است. ازاین‌رو، این تحقیق با هدف تأثیر سه روش تمرینی یوگا، پیلاتس و فعال رایج بر دامنۀ حرکتی، اندام فوقانی و خودپندارۀ بدنی زنان متعاقب جراحی ماستکتومی اجرا شد. در یک کارآزمایی نیمه‌تجربی، 38 زن (45-28 ساله و میانگین وزن08/22±66 کیلوگرم) مبتلا به سرطان پستان به‌‌صورت تصادفی در سه گروه یوگا، پیلاتس و فعال رایج قرار گرفتند. گروه یوگا به مدت دو هفته در زمان بستری شدن، 15 جلسه تمرین یوگا شامل پنج حرکت آسانا یوگا را انجام داد و گروه پیلاتس در همین مدت تمرینات mat  پیلاتس و گروه فعال رایج پنج حرکت اندام فوقانی را اجرا کردند. دامنۀ حرکتی، محیط و خودپندارۀ بدنی قبل و پس از فعالیت اندازه‌گیری شد و با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و تی همبسته در سطح معناداری 05/0 بررسی شد. پس از تمرینات یوگا و پیلاتس میزان فلکشن، اکستنشن، چرخش داخلی و خارجی شانه، فلکشن و اکستنشن آرنج، فلکشن، اکستنشن، انحراف به سمت زند اعلا و زند اسفل مچ و خودپندارۀ بدنی افزایش معنادار و محیط بازو و ساعد کاهش معنادار یافت. درحالی‌که فلکشن، اکستنشن، چرخش داخلی و خارجی شانه، فلکشن، اکستنشن آرنج و فلکشن مچ و خودپندارۀ بدنی در گروه فعال رایج افزایش معنادار یافت. نتایج نشان داد تمرینات یوگا و پیلاتس در کاهش عوارض جانبی ماستکتومی از جمله افزایش دامنۀ حرکتی اندام فوقانی و خودپندارۀ بدنی و کاهش ادم مؤثرتر بوده‌اند، ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود از این تمرینات به‌‌عنوان روش مؤثر در بازتوانی بیماران پس از جراحی ماستکتومی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Three methods of exercise Pilates, yoga and Aktyvrayj on range of motion and upper extremity edema and body image in women with breast cancer after

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghorbani 1
  • Yahya Sokhangouei 2
1 1Department of Biomechanic, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran Department of Physical Therapy, School of Physical Therapy, Welfare & Rehabilitation Science University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background : the surgery of breast cancer, like any other surgery, may bring about some problems and complications, which the knowledge of these problems may be an effective way for prevention of or dealing with the complications. The motor and sensory impairment in the upper limb of the surgery side necessitates the utilization of the rehabilitation methods. The main purpose of this research is to show the effect of three methods of exercise Pilates, yoga and active commons on range of motion and edema of upper limb in the females suffering from breast cancer after going through surgery.
Methods: this quasi- experimental study was conducted on 38 patients randomly chosen among the patients referring to Cancer Institute. The designed exercise included 5 "Mat Pilates" moves for pilates group and 5 "asana yoga" moves for yoga group which were done for 15 sessions until the patient reached fatigue borderlines. Meantime, the control group was busy doing active exercises common in physiotherapy center. The range of motion and edema of upper limb was measured before and after applying the designed exercise. For describing the data, the mean and standard deviation, and for inferential analysis, the correlated T-tests and one way analysis of variance were used in level of significance of 5%, to compare the variants before and after applying the designed exercise.
Results: the results, showed a significant difference between the flexion, extension, and internal & external rotation of shoulder, flexion & extension of elbow, flexion, extension, supination deviation and pronation deviation of the wrist and forearm before and after experiment in Pilates and yoga groups. While in the control group, flexion, extension, internal & external rotation of shoulder, flexion & extension of elbow, and flexion of wrist showed a significant difference before and after the experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Mastectomies
  • practice yoga
  • practice Pilates
  • range of motion
  • Body Image