بررسی میزان کارایی سیستم‌های حسی درگیر در کنترل پاسچر ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 استادیار، گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان کارایی هریک از سیستم­های حسی بینایی، دهلیزی و حس پیکری در کنترل پاسچر ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور، 30 نفر از نوجوانان 15 تا 20 سالۀ ناشنوای مادرزادی عمیق و شدید در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار ( 17/1 ± 08/18 سال، 82/6 ± 04/173 سانتی­متر، 47/7 ± 41/59 کیلوگرم) به‌صورت نمونه­گیری هدفمند بررسی شدند. برای تفکیک سهم هریک از سیستم­های حسی بینایی، دهلیزی و حس پیکری، وضعیت کنترل پاسچر نمونه­ها با دستگاه تعادل­سنج بایودکس در چهار حالت حسی مختلف اندازه­گیری و کارایی هریک از سیستم­های حسی به‌وسیلۀ فرمول ناشنر محاسبه ‌شد. اطلاعات خام به‌دست‌آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS18 و بهره­گیری از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل (05/0α≤) تجزیه‌وتحلیل شد.
نتایج نشان داد میزان کارایی همۀ سیستم­های حسی درگیر در کنترل پاسچر گروه ناشنوای ورزشکار به‌طور معناداری بهتر از ناشنوایان غیرورزشکار است و کاراترین سیستم حسی درگیر در کنترل پاسچر هر دو گروه سیستم حس پیکری است و بعد از آن به‌ترتیب سیستم­های بینایی و دهلیزی قرار داشتند. احتمالاً بهتر بودن وضعیت قدرت اندام تحتانی و نیز کنترل عصبی­ـ­عضلانی بهتر در ورزشکاران دلیل وضعیت تعادلی بهتر آنان است. اثر منفی ضعف داده­های دهلیزی در فرایند خیره شدن نیز می‌تواند در کاهش کارایی سیستم بینایی در کنترل پاسچر ناشنوایان اثرگذار باشد. از نتایج این تحقیق می­توان در طراحی برنامه‌های توانبخشی ناشنوایان استفاده کرد و نشان می­دهد تمرینات عصبی­ـ عضلانی که حس پیکری را بهبود بخشند، احتمالاً اثر بیشتری در بهبود وضعیت تعادلی ناشنوایان خواهند داشت، ازاین‌رو پیشنهاد می­شود این‌گونه تمرینات در برنامه­های ورزشی و توانبخشی ناشنوایان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Efficiency of Sensory Systems Involved in Postural Control in Deaf Athletes and Non-Athletes

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Seyedi 1
  • Foad Seidi 2
  • Hooman Minoonejad 4
1 . PhD Student Corrective Exercises and of Sport Injury, Department of Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 . Assistant Professor, Department of Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 . Assistant Professor, Department of Sport Medicine, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current study aimed at investigating the efficiency of visual, vestibular and somatic sensory systems in postural control of deaf athletes and non-athletes. For this purpose, 30 adolescents aged between 15 and 20 with congenital severe deafness were assigned to athlete and non-athlete groups (mean age 18.08+1.17 yr, height 173.04+6.82 cm and weight 59.41+7.47 kg) by purposive sampling method. A Biodex stabilometer was used to measure the postural control of the subjects in four different sensory conditions to find out the shares of visual, vestibular and somatic systems and the efficiency of each sensory system was calculated by Nashner formula. The SPSS version 18, descriptive statistics and independent t test were used to analyze data (α≤0.05). The results revealed that the efficiency of all sensory systems involved in postural control of deaf athletes was significantly better than deaf non-athletes. The most efficient sensory system involved in postural control was the somatic system in both groups and visual and vestibular systems occupied the next places respectively. It seems that better lower extremity strength and musculoskeletal control in athletes may result in their better balance. Furthermore, the negative effect of the lack of vestibular data in staring process can influence the reduced efficiency of visual system in postural control of deaf subjects. The results of this study can be used to design rehabilitation plans for deaf subjects which show that those musculoskeletal training which improves somatic sensory system may have a greater effect on the balance improvement in the deaf so it is suggested that such training should receive more attention in sport and rehabilitation plans of the deaf.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deaf Athletes
  • Postural control
  • Somatic System
  • Vestibular System
  • Visual system
1.     ابراهیمی ثانی، صغری. (1388). "مقایسۀ تعادل ایستا و تأثیر سیستم‌های حسی در کنترل آن در کودکان سالم و مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. ص91-79.

2.      پرویزی آلمانی، سهیل. (1380). "مقایسۀ تعادل پسران 12-6 سالۀ ناشنوا با پسران همسان شنوا و ارتباط آن با سن". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ توانبخشی دانشگاه تهران. ص36-3.

3.      دان‍ش‍م‍ن‍دی، ح‍س‍ن‌‌. ع‍ل‍ی‍زاده، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌‌. ق‍راخ‍ان‍ل‍و، رض‍ا. (1388). "ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌ (ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ج‍وی‍ز ت‍م‍ری‍ن‍‌ه‍ا)". انتشارات سمت. چاپ هشتم. ص22-11.

4.      شاطرزاده یزدی، م. (1381). "بررسی مقایسه‌ای الگوی حرکت و وضعیت زانو در افراد سالم". پایان‌نامۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس.ص 23.

5.      غلامی سلطان مرادی، رضا. (1381). "مقایسۀ تعادل پسران 12- 6 سالۀ نابینا با پسران همسال بینا و ارتباط آن با سن". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد کاردرمانی دانشکدۀ علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.ص 33-28.

6.      فرزانه حصاری، امین. دانشمندی، حسن. مهدوی، سولماز. (1391). "اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش‌آموزان معلول شنوایی". نشریۀ طب ورزشی. دورۀ 4، شمارۀ 7، ص 83-67.

7.      گایتون، آرتور. هال جان، ادوارد. (1384). "فیزیولوژی پزشکی گایتون". ترجمۀ: احمدرضا نیاورانی. نظارت: محمد رخشان. جلد دوم. انتشارات سماط. تهران. ص984-978.

8.      محمدی فریبا. (1387). "ارزیابی عملکرد CNS در کنترل پوسچر حین دستکاری سیستم­های دهلیزی و حسی ـ پیکری در ورزشکاران گلبال و مقایسۀ آن با غیرورزشکاران نابینا وبینا". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. ص 109-14.

9.      موسوی، س، ب. قاسمی. فرامرزی، م. (2009). "ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش‌آموز 12 تا 14 سال". نشریۀ طب ورزشی. 1(2):  ص231-107.

10.   Allum, J. H., Tang, K. S., Carpenter, M. G., Oude Nijhuis, L. B., & Bloem, B. R. (2011). "Review of first trial responses in balance control: influence of vestibular loss and Parkinson's disease". (Research Support, Non-U.S. Gov't Review). Hum Mov Sci, 30(2), 279-295.

11.     An, M., Yi, C., Jeon, H., & Park, S. (2009). "Age-related changes of single-limb standing balance in children with and without deafness". International journal of pediatric otorhinolaryngology, 73(11), 1539-1544.

12.     Assaiante, C., & Amblard, B. (1995). "An ontogeneticmodel for the sensorimotor organization of balance control in humans". Hum Mov Sci, 14(1), 13-43.

13.     Baradaranfar, M., Moula Sadeghi, A. A., & Jafari, Z. (2009). "Prevalence of hearing disorders in 3-6 year old children of kindergartens in Yazd city". Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. 16(5 (68().20-25

14.     Bardy, B. G., & Laurent, M. (1998). "How is body orientation controlled during somersaulting?". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 24(3), 963.

15.     Cohen, H., Blatchly, C. A., & Gombash, L. L. (1993). "A study of the clinical test of sensory interaction and balance". Physical Therapy, 73(6), 346-351.

16.     Cushing, S. L., Papsin, B. C., Rutka, J. A., James, A. L., & Gordon, K. A. (2008). "Evidence of vestibular and balance dysfunction in children with profound sensorineural hearing loss using cochlear implants". The Laryngoscope, 118(10), 1814-1823.

17.     Ferre, E. R., Bottini, G., Iannetti, G. D., & Haggard, P. (2012). "The balance of feelings: Vestibular modulation ofbodily sensations". Cortex. pp: 1-11.

18.     Horak, F., Nashner, L., & Diener, H. (1990). "Postural strategies associated with somatosensory and vestibular loss". Experimental Brain Research, 82(1), 167-177.

19.     Horak, F. B., Shumway‐Cook, A., Crowe, T. K., & Black, F. O. (1988). "Vestibular function and motor proficiency of children with impaired hearing, or with learning disability and motor impairments". Developmental Medicine & Child Neurology, 30(1), 64-79.

20.     Kaga, K. (1999). "Vestibular compensation in infants and children with congenital and acquired vestibular loss in both ears". International journal of pediatric otorhinolaryngology, 49(3), 215-224.

21.     Khanna, P., Kapoor, G., Zutshi, K., Student, P. G. P. T., Hamdard, J., & Physiotherapist, S. S. (2008). "Balance deficits and recovery timeline after different fatigue protocols". Ind J Physiol Occup Ther, 2, 42.

22.     Martini, A., Stephens, D., Read, A. P., Hindley, P., Kitson, N., Lynas, W., Martin, M. (1987). "Speech audiometry". PP: 65-71.

23.     Paillard, J. (1987) . " Cognitive versus sensorimotor encoding of spatial information". Cognitive processes and spatial orientation in animal and man, 2, 43-77.

24.     Pandian, T. J. S., Ukamath, S., & Jetley, N. (2011). "Clinical test of sensory interaction in balance (CTSIB): Concurrent validity study in healthy Indian children". Journal of Pediatric Neurology, 9(3), 311-318.

25.     Parving, A., Hauch, A., & Christensen, B. (2003). "Hearing loss in children--epidemiology, age at identification and causes through 30 years". Ugeskrift for laeger, 165(6), 574.

26.     Potter, C. N., & Silverman, L. N. (1984). "Characteristics of vestibular function and static balance skills in deaf children". Physical therapy, 64(7), 1071-1075.

27.     Rajendran, V. and F.G. Roy. "An overview of motor skill performance and balance in hearing impaired children". Ital J Pediatr, 2011. 37: p. 33.

28.     Rine, R. M. (2009). "Growing evidence for balance and vestibular problems in children". Audiological medicine, 7(3), 138-142.

29.     Rine, R. M., Cornwall, G., Can, K., Chritian, L., O'Hare, T., Robinson, E., & Rice, M. (2000). "Evidence of progressive delay of motor development in children with sensorineural hearing loss and concurrent vestibular dysfunction". Perceptual and Motor Skills, 90(3c), 1101-1112.

30.     Robertson, S., & Elliott, D. (1996). "The influence of skill in gymnastics and vision on dynamic balance". International Journal of Sport Psychology, 27(4), 361-368.

31.     Setoude, M., Amani, F., & Farahmand, R. A. D. S. (2005). "Prevalence of hearing disorders among elementary school students in Ardabil, 2001-2002". JOURNAL OF ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (JAUMS). 3(5), 246-250.

32.     Stephen, A. B., & Walter, F. E. (1986). "Influence of age, sex, etiology, and hearing loss on balance performance by deaf children". Perceptual and Motor Skills, 62(2), 659-663.

33.     Suarez, H., Angeli, S., Suarez, A., Rosales, B., Carrera, X., & Alonso, R. (2007). "Balance sensory organization in children with profound hearing loss and cochlear implants". (Controlled Clinical Trial). Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 71(4), 629-637.

34.     Szymczyk, d., drużbicki, m., dudek, j., szczepanik, m., & snela, s. "Balance and postural stability in football players with hearing impairment". Balance, 796, 45.332-056.326.