بررسی میزان کارایی سیستم‌های حسی درگیر در کنترل پاسچر ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 استادیار، گروه طب ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان کارایی هریک از سیستم­های حسی بینایی، دهلیزی و حس پیکری در کنترل پاسچر ناشنوایان ورزشکار و غیرورزشکار بود. به این منظور، 30 نفر از نوجوانان 15 تا 20 سالۀ ناشنوای مادرزادی عمیق و شدید در دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار ( 17/1 ± 08/18 سال، 82/6 ± 04/173 سانتی­متر، 47/7 ± 41/59 کیلوگرم) به‌صورت نمونه­گیری هدفمند بررسی شدند. برای تفکیک سهم هریک از سیستم­های حسی بینایی، دهلیزی و حس پیکری، وضعیت کنترل پاسچر نمونه­ها با دستگاه تعادل­سنج بایودکس در چهار حالت حسی مختلف اندازه­گیری و کارایی هریک از سیستم­های حسی به‌وسیلۀ فرمول ناشنر محاسبه ‌شد. اطلاعات خام به‌دست‌آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS18 و بهره­گیری از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل (05/0α≤) تجزیه‌وتحلیل شد.
نتایج نشان داد میزان کارایی همۀ سیستم­های حسی درگیر در کنترل پاسچر گروه ناشنوای ورزشکار به‌طور معناداری بهتر از ناشنوایان غیرورزشکار است و کاراترین سیستم حسی درگیر در کنترل پاسچر هر دو گروه سیستم حس پیکری است و بعد از آن به‌ترتیب سیستم­های بینایی و دهلیزی قرار داشتند. احتمالاً بهتر بودن وضعیت قدرت اندام تحتانی و نیز کنترل عصبی­ـ­عضلانی بهتر در ورزشکاران دلیل وضعیت تعادلی بهتر آنان است. اثر منفی ضعف داده­های دهلیزی در فرایند خیره شدن نیز می‌تواند در کاهش کارایی سیستم بینایی در کنترل پاسچر ناشنوایان اثرگذار باشد. از نتایج این تحقیق می­توان در طراحی برنامه‌های توانبخشی ناشنوایان استفاده کرد و نشان می­دهد تمرینات عصبی­ـ عضلانی که حس پیکری را بهبود بخشند، احتمالاً اثر بیشتری در بهبود وضعیت تعادلی ناشنوایان خواهند داشت، ازاین‌رو پیشنهاد می­شود این‌گونه تمرینات در برنامه­های ورزشی و توانبخشی ناشنوایان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


1.     ابراهیمی ثانی، صغری. (1388). "مقایسۀ تعادل ایستا و تأثیر سیستم‌های حسی در کنترل آن در کودکان سالم و مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. ص91-79.

2.      پرویزی آلمانی، سهیل. (1380). "مقایسۀ تعادل پسران 12-6 سالۀ ناشنوا با پسران همسان شنوا و ارتباط آن با سن". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ توانبخشی دانشگاه تهران. ص36-3.

3.      دان‍ش‍م‍ن‍دی، ح‍س‍ن‌‌. ع‍ل‍ی‍زاده، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌‌. ق‍راخ‍ان‍ل‍و، رض‍ا. (1388). "ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌ (ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ت‍ج‍وی‍ز ت‍م‍ری‍ن‍‌ه‍ا)". انتشارات سمت. چاپ هشتم. ص22-11.

4.      شاطرزاده یزدی، م. (1381). "بررسی مقایسه‌ای الگوی حرکت و وضعیت زانو در افراد سالم". پایان‌نامۀ دکتری دانشگاه تربیت مدرس.ص 23.

5.      غلامی سلطان مرادی، رضا. (1381). "مقایسۀ تعادل پسران 12- 6 سالۀ نابینا با پسران همسال بینا و ارتباط آن با سن". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد کاردرمانی دانشکدۀ علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران.ص 33-28.

6.      فرزانه حصاری، امین. دانشمندی، حسن. مهدوی، سولماز. (1391). "اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش‌آموزان معلول شنوایی". نشریۀ طب ورزشی. دورۀ 4، شمارۀ 7، ص 83-67.

7.      گایتون، آرتور. هال جان، ادوارد. (1384). "فیزیولوژی پزشکی گایتون". ترجمۀ: احمدرضا نیاورانی. نظارت: محمد رخشان. جلد دوم. انتشارات سماط. تهران. ص984-978.

8.      محمدی فریبا. (1387). "ارزیابی عملکرد CNS در کنترل پوسچر حین دستکاری سیستم­های دهلیزی و حسی ـ پیکری در ورزشکاران گلبال و مقایسۀ آن با غیرورزشکاران نابینا وبینا". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران. ص 109-14.

9.      موسوی، س، ب. قاسمی. فرامرزی، م. (2009). "ارتباط بین میزان قوس طولی داخلی کف پا با تعادل ایستا و پویا در پسران دانش‌آموز 12 تا 14 سال". نشریۀ طب ورزشی. 1(2):  ص231-107.

10.   Allum, J. H., Tang, K. S., Carpenter, M. G., Oude Nijhuis, L. B., & Bloem, B. R. (2011). "Review of first trial responses in balance control: influence of vestibular loss and Parkinson's disease". (Research Support, Non-U.S. Gov't Review). Hum Mov Sci, 30(2), 279-295.

11.     An, M., Yi, C., Jeon, H., & Park, S. (2009). "Age-related changes of single-limb standing balance in children with and without deafness". International journal of pediatric otorhinolaryngology, 73(11), 1539-1544.

12.     Assaiante, C., & Amblard, B. (1995). "An ontogeneticmodel for the sensorimotor organization of balance control in humans". Hum Mov Sci, 14(1), 13-43.

13.     Baradaranfar, M., Moula Sadeghi, A. A., & Jafari, Z. (2009). "Prevalence of hearing disorders in 3-6 year old children of kindergartens in Yazd city". Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services. 16(5 (68().20-25

14.     Bardy, B. G., & Laurent, M. (1998). "How is body orientation controlled during somersaulting?". Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 24(3), 963.

15.     Cohen, H., Blatchly, C. A., & Gombash, L. L. (1993). "A study of the clinical test of sensory interaction and balance". Physical Therapy, 73(6), 346-351.

16.     Cushing, S. L., Papsin, B. C., Rutka, J. A., James, A. L., & Gordon, K. A. (2008). "Evidence of vestibular and balance dysfunction in children with profound sensorineural hearing loss using cochlear implants". The Laryngoscope, 118(10), 1814-1823.

17.     Ferre, E. R., Bottini, G., Iannetti, G. D., & Haggard, P. (2012). "The balance of feelings: Vestibular modulation ofbodily sensations". Cortex. pp: 1-11.

18.     Horak, F., Nashner, L., & Diener, H. (1990). "Postural strategies associated with somatosensory and vestibular loss". Experimental Brain Research, 82(1), 167-177.

19.     Horak, F. B., Shumway‐Cook, A., Crowe, T. K., & Black, F. O. (1988). "Vestibular function and motor proficiency of children with impaired hearing, or with learning disability and motor impairments". Developmental Medicine & Child Neurology, 30(1), 64-79.

20.     Kaga, K. (1999). "Vestibular compensation in infants and children with congenital and acquired vestibular loss in both ears". International journal of pediatric otorhinolaryngology, 49(3), 215-224.

21.     Khanna, P., Kapoor, G., Zutshi, K., Student, P. G. P. T., Hamdard, J., & Physiotherapist, S. S. (2008). "Balance deficits and recovery timeline after different fatigue protocols". Ind J Physiol Occup Ther, 2, 42.

22.     Martini, A., Stephens, D., Read, A. P., Hindley, P., Kitson, N., Lynas, W., Martin, M. (1987). "Speech audiometry". PP: 65-71.

23.     Paillard, J. (1987) . " Cognitive versus sensorimotor encoding of spatial information". Cognitive processes and spatial orientation in animal and man, 2, 43-77.

24.     Pandian, T. J. S., Ukamath, S., & Jetley, N. (2011). "Clinical test of sensory interaction in balance (CTSIB): Concurrent validity study in healthy Indian children". Journal of Pediatric Neurology, 9(3), 311-318.

25.     Parving, A., Hauch, A., & Christensen, B. (2003). "Hearing loss in children--epidemiology, age at identification and causes through 30 years". Ugeskrift for laeger, 165(6), 574.

26.     Potter, C. N., & Silverman, L. N. (1984). "Characteristics of vestibular function and static balance skills in deaf children". Physical therapy, 64(7), 1071-1075.

27.     Rajendran, V. and F.G. Roy. "An overview of motor skill performance and balance in hearing impaired children". Ital J Pediatr, 2011. 37: p. 33.

28.     Rine, R. M. (2009). "Growing evidence for balance and vestibular problems in children". Audiological medicine, 7(3), 138-142.

29.     Rine, R. M., Cornwall, G., Can, K., Chritian, L., O'Hare, T., Robinson, E., & Rice, M. (2000). "Evidence of progressive delay of motor development in children with sensorineural hearing loss and concurrent vestibular dysfunction". Perceptual and Motor Skills, 90(3c), 1101-1112.

30.     Robertson, S., & Elliott, D. (1996). "The influence of skill in gymnastics and vision on dynamic balance". International Journal of Sport Psychology, 27(4), 361-368.

31.     Setoude, M., Amani, F., & Farahmand, R. A. D. S. (2005). "Prevalence of hearing disorders among elementary school students in Ardabil, 2001-2002". JOURNAL OF ARDABIL UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (JAUMS). 3(5), 246-250.

32.     Stephen, A. B., & Walter, F. E. (1986). "Influence of age, sex, etiology, and hearing loss on balance performance by deaf children". Perceptual and Motor Skills, 62(2), 659-663.

33.     Suarez, H., Angeli, S., Suarez, A., Rosales, B., Carrera, X., & Alonso, R. (2007). "Balance sensory organization in children with profound hearing loss and cochlear implants". (Controlled Clinical Trial). Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 71(4), 629-637.

34.     Szymczyk, d., drużbicki, m., dudek, j., szczepanik, m., & snela, s. "Balance and postural stability in football players with hearing impairment". Balance, 796, 45.332-056.326.