پایایی‌سنجی آزمون‌های عملکردی تعادل در دختران نوجوان و جوان نیمه‌حرفه‌ای چند رشتۀ ورزشی منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

 
تعادل از فاکتورهای آمادگی جسمانی به‌شمار می­رود که در اجرای مهارت­های ورزشی نقش مهمی دارد و ورزشکار را در حفظ وضعیت مناسب و رسیدن به اهدافش یاری می­رساند. ورزش­های مختلف با توجه به ویژگی و اقتضای رشتۀ ورزشی به میزان متفاوتی از تعادل نیاز دارند و ورزشکاران رشته‌های مختلف از توانایی­های متفاوتی در حفظ تعادل برخوردارند. بنابراین هدف از این پژوهش،پایایی­سنجی آزمون­های عملکردی تعادل در دختران نوجوان و جوان نیمه­حرفه­ای چند رشتۀ ورزشی منتخب است.66 ورزشکار نیمه­حرفه­ای از رشته­های بدمینتون، بسکتبال و تکواندو از دو گروه نوجوانان 15-10 سال و جوانان 30-20 سال که از سلامت عمومی برخوردار بودند، به‌عنوان آزمودنی در این مطالعه شرکت کردند. آزمون­های تعادل ایستا (لک­لک، رومبرگ، شارپند­رومبرگ، BESS و فرشته)، نیمه­پویا (Y) و پویا (زمان برخاستن و رفتن و راه رفتن تاندم) در سه نوبت نمره‌دهی توسط آزمونگر اجرا شد. برای کاهش اثر یادگیری، هر نوبت نمره­دهی به فاصلۀ 72 ساعت انجام گرفت. برای محاسبۀ میانگین و انحراف استاندارد اطلاعات از آمار توصیفی و برای تعیین پایایی آزمون­ها از آمار استنباطی با آزمون ICCدر سطح معنا‌داری 05/0P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که آزمون­های لک­لک، فرشته و Y در هر سه رشتۀ ورزشی در گروه نوجوانان و جوانان و آزمون زمان برخاستن و رفتن در بدمینتون و تکواندو در گروه جوانان پایا شدند. با توجه به نتایج تحقیق می­توان آزمون­های پایا را برای ارزیابی تعادل افراد ورزشکار در جهت عملکرد بهتر و پیشگیری از آسیب در فعالیت­های ورزشی توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیمی، فاطمه (1389). تأثیر یک دوره یادگیری شنا بر تعادل ایستای دختران جوان نابینا، کم‌بینا و بینا، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

2. اصغری، وحید (1390). تأثیر یک دوره تمرین در آب و خشکی بر تعادل ایستا و پویای پسران نوجوان ورزشکار، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

3. بوام، گارتنر؛ تد، ای؛ جکسون، آندرو اس (2001). سنجش و اندازه­گیری در تربیت بدنی (ج 1)، ترجمۀ حمید سپاسی و پیام نوربخش (1380)، چ اول، تهران: سمت.

4. حجازی، رضا (1377). آناتومی سر و گردن، چ هفتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

5. رجبی، رضا؛ صمدی، هادی (1387). راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

6. شریفی، حامد (1383). اصولروان‌سنجیوروان‌آزمایی، چ نهم، تهران: رشد.

7. شکراللهی اردکانی، الهه (1390). استعدادیابی در تکواندو زنان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

8. عسگری، تیمور؛ هادیان، محمدرضا؛ انصاری، نورالدین؛ عبدالوهاب، مهدی؛ جلیلی، محمود؛ فقیه‌زاده، سقراط (1386). «بررسی پایایی اینترریتر و اینتراریتر مقیاس تعادلی برگ در ارزیابی تعادل کودکان فلج مغزی همی‌پلژی اسپاستیک»، دانشکدۀ توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دورۀ 1، ش 1 و 2.

9. فیض‌الهی، فؤاد (1388). مقایسۀ تعادل ایستا و پویای ورزشکاران مرد در رشته‌های فوتبال، بسکتبال، کشتی، ژیمناستیک، کونگ‌فو و وزنه‌برداری، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

10. نیکوزاده، علی (1383). مقایسۀ عملکرد تعادلی در ورزشکاران رشته­های ژیمناستیک، هندبال و کاراته با غیرورزشکاران در شرایط دستکاری سیستم بینایی و دهلیزی به‌صورت مجزا و توأم، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

11. همتی‌نژاد، مهرعلی؛ رحمانی‌نیا، فرهاد (۱۳۸۲). سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی، چ اول، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

12. Balance Error Scoring System (BESS (Developed by researchers and clinicians at the University of North Carolina’s Sports Medicine Research Laboratory, Chapel Hill, NC 27599-8700

13. Bressel, E, Yonker, J.C, Kras, J. (2007). Comparison of static and dynamic balance in female collegiate soccer, basketball and gymnastic athletes. J Athl Train. Vol: 42. pp: 42-46.

14. Carl, G, John, W.D. (1997). Effect of a 6-week strength and proprioception training on measures of dynamic balance. J Athl Train. vol: 32. No: 2. pp: 127-135.

15. Davlin, C.D. (2004). Dynamic Balance in High Level Athletes, Percept Mot Skills. 98(3): 1171-76.

16. Gambetta, V. (1996). Everything in balance. Train cond. Vol: 1. pp: 15-21.

17. Kubiszyn, T, Borich, G. (1990). Educational testing and measurement. 3rd ed. Harper Collins publisher.

18. Mclay, I.S, Robinson, J.R, Andriacchi, T.P. (1994). A kinematic profile of skills in professional basketball players. J Appl Biomech. Vol: 10. pp: 205-221.

19. Morrow, J.R, Jackson, A.W, Disch, J.G, Mood, D.P. (2005). Measurement and evaluation in human performance. 3rd ed. Human kinetics.

20. Paterno, M.V. (2004). Neuromuscular training improves single-limb stability in young female athletes. J Orthop Sports Phys Ther. Vol: 34. No: 6. pp: 305-316.

21. Salcy, Y, Kental, B.B. (2006). Comparison of landing maneuvers between male and female college volleyball players. J Clin Bio. Vol: 19. pp: 226-228.

22. Thomas, J.R, Nelson, J.K. (1996). Research methods in physical activity. 3rd ed. Human kinetics.

 

23. Tsigilis, N, Mavrids, T.H. (2001). Evaluation of the specificity of selected dynamic balance tests. Perceptual and motor Skills. Vol: 92. pp: 827-833.