اثر فوری و بلندمدت اسپری سردکننده بر متغیرهای میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی پای برتر حین اجرای فرود-پرش تک‌پا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استاد دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

 
سرمادهی یک مداخلۀ فوری و مؤثر حین ایجاد آسیب‌های حاد ورزشی است. نتایج مطالعات پیشین در زمینۀ شناسایی تأثیرات سرمادهی بر متغیرهای میوالکتریکی عضلات اندک و متناقض‌اند. هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی اثر فوری و بلندمدت (20 دقیقه بعد) استفاده از اسپری سردکننده در بخش قدامی- داخلی مفصل زانوی پای برتر، بر متغیرهای میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی بود. پانزده مرد سالم داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. از آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. کاهش معناداری در میزان فعالیت عضلۀ نیم‌وتری (بلافاصله و 20 دقیقه پس از سرمادهی) و دوقلوی داخلی (بلافاصله پس از سرمادهی) در فاز پیش‌فعالیت، نیم‌وتری (بلافاصله پس از سرمادهی) در فاز اکسنتریک، و افزایش معناداری در میزان فعالیت عضلۀ پهن‌داخلی در فاز کانسنتریک (بلافاصله پس از سرمادهی) مشاهده شد (05/0>P). همچنین، کاهش معناداری در مقدار فرکانس میانۀ عضلۀ درشت‌نئی قدامی (بلافاصله پس از سرمادهی) مشاهده شد (05/0>P). هیچ تفاوت معناداری در هر 3 فاز حرکت بین میزان هم‌انقباضی عضلات مفصل زانو مشاهده نشد (05/0<P). به‌‌نظر می‌رسد که تأثیرات فوری سرمادهی بر میزان فعالیت عضلات زیاد نبوده و تأثیرات بلندمدت سرمادهی نیز بسیار اندک است. به‌علاوه، از آنجا که هم‌انقباضی به کنترل حرکتی سیستم عصبی وابسته است، احتمالاً تأثیرات سرمادهی استفاده‌شده در این تحقیق تنها محدود به عضلات بوده و برنامۀ حرکتی سیستم عصبی مرکزی تغییر نکرده است. همچنین، این احتمال وجود دارد که در نتیجۀ کاهش سرعت هدایت در بافت عضله در فاز کانسنتریک، واحدهای حرکتی بیشتری به‌صورت یک مکانیزم جبرانی فراخوانی شده باشند. مطالعات آتی برای شناسایی سایر تغییرات متعاقب سرمادهی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Immediate and Long-Term Effect of Cold Spray on Myoelectric Variables of Selected Muscles of Lower Extremity of Dominant Leg during Single-Leg Drop-Jump

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ghasemi 1
  • Mehrdad Anbarian 2
1 Ph.D. Student, Faculty of Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Professor, Faculty of Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

 
Cryotherapy is used as an immediate effective treatment for acute sport injuries. The results of former studies about the effects of cryotherapy on myoelectric variables of muscles were slight and contradictory. The aim of the present study was to investigate immediate and long-term (20 min. later) effect of cold spray in anterior-medial area of the knee joint of dominant leg on myoelectric variables of selected muscles of lower extremity. 15 health men voluntarily participated in this study. ANOVA with repeated measures was used for data analysis. A significant decrease in semitendinosus activity (immediately and 20 min. after cryotherapy) and medialis gastrocnemius (immediately after cryotherapy) in pre-activation phase, semitendinosus (immediately after cryotherapy) in eccentric phase, as well as a significant increase in vastus medialis activity (immediately after cryotherapy) in concentric phase were observed (P<0.05). Also, a significant decrease in median frequency of tibialis anterior (immediately after cryotherapy) was observed (P<0.05). No significant differences were observed among all 3 phases of movement in co-contraction of knee joint muscles (P>0.05). It seems that the immediate effects of cold spray on the muscles activity were not severe and long-term effects were very low. In addition, since co-contraction depends on the motor control of nervous system, probably cryotherapy effects used in this study was limited to the muscles and motor program of the central nervous system has not altered. Also, it is likely that as a result of decreasing conduction velocity in muscle tissue in the concentric phase, more motor units are recruited as a compensatory mechanism. Future studies are needed to identify other changes following cryotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cold spray
  • knee join
  • Lower Extremity
  • myoelectric variables
  • single-leg drop-jump
1. بیرانوند، رامین؛ صیدی، فواد؛ رجبی، رضا؛ مرادی، علی (1392). «تأثیر فوری استفاده کوتاه‌مدت از اسپری‌های سردکننده، بر حس وضعیت مفصل مچ پای افراد سالم»، پژوهش در علوم توانبخشی، 9 (5)، ص 898-889.

2.عنبریان، مهرد؛د. اسماعیلی، حامد؛ حسینی‌نژاد، سید اسماعیل؛ ربیعی، محمد، بیناباجی، حجت (1391). «مقایسۀ فعالیت عضلات اطراف زانو هنگام راه رفتن و دویدن در افراد با ناهنجاری واروس زانو و گروه شاهد»، پژوهش در علوم توانبخشی، 8 (2)، ص 309-298.

 

3. کهریزی، صدیقه؛ علیزاده، محمدحسین؛ کورش‌فرد، نگار (1390). «اثر تیپینگ پتلا بر حس وضعیت مفصل زانو در فوتسالیست‌های زن سالم و مبتلا به سندروم درد پتلافمورال»، افق دانش، 17 (2)، ص 39-29.

 

4. مهکی، محمدرضا؛ شجاع‌الدین، سیدصدرالدین؛ معمار، رغد؛ خالقی نازجی، مهدی (1391). «مقایسۀ الکترومایوگرافی عضلات ساق پا و حداکثر نیروهای عمودی عکس‌العمل زمین در حرکت فرود تک‌پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال»، نشریۀ طب ورزشی، 4(9)، ص 106-87.

 

              5. Algafly A, George K (2007). ''The effect of cryotherapy on nerve conduction velocity, pain threshold and pain tolerance''. Brit J Sports Med, 41(6), pp: 365-9.

 

                6. Atnip B, McCrory J. (2004). ''The effect of cryotherapy on three dimensional ankle kinematics during a sidestep cutting maneuver. J Sports Sci Med, 3, pp: 83-90.

 

                7. Avela J, Komi P, Santos P. (1996). ''Effects of differently induced stretch loads on neuromuscular control in drop jump exercise''. Eur J Appl Physiol, 72(5), pp: 553-62.

 

                8. Cè E, Rampichini S, Agnello L, Limonta E, Veicsteinas A, Esposito F. (2012) ''Combined effects of fatigue and temperature manipulation on skeletal muscle electrical and mechanical characteristics during isometric contraction". Journal of Electromyography and Kinesiology, 22, pp: 348-45.

 

                9. Costello J,. Donnelly A. (2011). ''Effects of cold water immersion on knee joint position sense in healthy volunteers''. J Sports Sci, 29(5), pp: 449-56.

 

                10. Enwemeka C, Allen C, Avila P, Bina J, Konrade J, Munns S. (2002). ''Soft tissue thermodynamics before, during, and after cold pack therapy''. Medicine Science Sports Exercise, 34(1), pp: 45-50.

 

                11. Felson D, et al. (2009). ''The effects of impaired joint position sense on the development and progression of pain and structural damage in knee osteoarthritis''. Arthritis Rheum, 61(8), pp: 1070-6.

 

                12. Fischer J, Van Lunen BL, Branch JD, Pirone JL. (2009). ''Functional performance following an ice bag application to the hamstrings''. J Strength Cond Res, 23(1), pp: 44-50.

 

                13. Grey MJ, Ladouceur M, Andersen JB, Nielsen JB, Sinkjaer T. (2001). ''Group II muscle afferents probably contribute to the medium latency soleus stretch reflex during walking in humans''. J Physiol,  534(3), pp: 925-33

.

                14. Hargrave MD, Carcia CR, Gansneder BM, Shultz SJ. (2003). ''Subtalar pronation does not influence impact forces or rate of loading during a single-leg landing''. J Athl Train, 38(1), pp:18-23.

 

                15. Hermens HJ, Freriks B, Disselhorst-Klug C, Rau G. (2000). ''Development of recommendations for sEMG sensor placement procedures''. J Electromyogr Kinesiol, 10(5), pp: 361-74.

 

                16. Herrera E1, Sandoval MC, Camargo DM, Salvini TF. (2010). ''Motor and sensory nerve conduction are affected differently by ice pack, ice massage, and cold water immersion''. Phys Ther, 90(4), pp: 581-91.

 

                17. Hoffman M, Schrader J, Applegate T, Koceja D. (1998). ''Unilateral postural control of the functionally dominant and nondominant extremities of healthy subjects''. J Athl Train, 33(4), pp: 319-22.

 

                18. Hopkins J, Stencil R. (2002). ''Ankle cryotherapy facilitates soleus function''. J Orthop Sports Phys Ther, 32(12), pp: 622-7.

 

                19. Hopper D, Whittington D, Davies J. (1997). ''Does ice immersion influence ankle joint position sense?'' Physiother Res Int, 2(4), pp: 223-36.

 

                20. Kellis E, Arabatzi F, Papadopoulos C. (2003). ''Muscle co-activation around the knee in drop jumping using the co-contraction index''. J Electromyogr Kinesiol, 13, pp: 229-38.

 

                21. Melnyk M, Faist M, Claes L, Friemert B. (2006). ''Therapeutic cooling: no effect on hamstring reflexes and knee stability''. Med Sci Sports Exerc, 38(7), pp: 1329-34.

 

                22. Murley G, Bird A. (2006). ''The effect of three levels of orthotic wedging on the surface electromyographic activity of selected lower limb muscles during gait''. Clin Biomech, 21, pp: 1074-80.

 

                23. Oksa J, Rintamäki H, Rissanen S (1997). ''Muscle performance and electromyogram activity of the lower leg muscles with different levels of cold exposure''. Eur J Appl Physiol, 75(6), pp: 484-90.

 

                24. Oksa J, Ducharme MB, Rintamaki H. (2002). ''Combined effect of repetitive work and cold on muscle function and fatigue''. J Appl Physiol,  92, pp: 354-61.

 

                25. Pietrosimone B, Hart J, Ingersoll C. (2009). ''Effects of focal knee joint cooling on spectral properties of rectus femoris and vastus lateralis electromyography'' . Athl Training Sports Health Care, 1(4), pp: 154-61.

 

                26. Racinais S, Oksa I. (2010). ''Temperature and neuromuscular function''. Scand J Med Sci Sports, 20(3), pp: 1-18.

 

                27. Richendollar ML, Darby LA, Brown TM. (2006). ''Ice bag application, active warm-up, and 3 measures of maximal functional performance''. J Athl Train, 41(4), pp: 364-70.

 

                28. Rubley MD, Denegar CR, Buckley WE, Newell KM. (2003) ''Cryotherapy, sensation, and isometric-force variability''. J Athl Train, 38(2), pp: 113-9.

 

                29. Sharma G, Noohu MM. (2014). ''Effect of Ice Massage on Lower Extremity Functional Performance and Weight Discrimination Ability in Collegiate Footballers''. Asian J Sports Med, 5(3), pp: 1-5.

 

                30. Schmid S, Moffat M, Gutierrez GM. (2010). ''Effect of knee joint cooling on the electromyographic activity of lower extremity muscles during a plyometric exercise''. J Electromyogr Kinesiol, 20, pp: 1075-1081.

 

                31. Schmikli SL, de Vries WR, Inklaar H, Backx FJ. (2011). ''Injury prevention target groups in soccer: Injury characteristics and incidence rates in male junior and senior players''. J Sci Med Sport, 14, pp: 199-203.

 

                32. Tremblay F, Estephan L, Legendre M, Sulpher S. (2001). ''Influence of local cooling on proprioceptive acuity in the quadriceps muscle''. J Athl Train, 36(2), pp: 119-23.

 

                33. Uchio Y, Ochi M, Fujihara A, Adachi N, Iwasa J, Sakai Y. (2003). ''Cryotherapy influences joint laxity and position sense of the healthy knee joint''. Arch Phys Med Rehabil, 84(1), pp: 131-5

.

                34. Viitasalo JT, Salo A, Lahtinen J. (1998). ''Neuromuscular functioning of athletes and nonathletes in the drop jump''. Eur J Appl Physiol, 78(5), pp: 432-40.

 

              35. Britto MA, Carpes FP, Koutras G, Pappas E. (2014). "Quadriceps and hamstrings prelanding myoelectric activity during landing from different heights among male and female athletes". Journal of Electromyography & Kinesiology, 24, pp: 508-512.

 

              36. Ghasemi MH, Anbarian M, Sedighi A. (2016). "A comparison of the effect of two different local cooling methods on knee joint position sense". Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 2(7), pp: 9-17 (Persian).

 

              37. Gillis GB, Akella T, Gunaratne R. (2010). "Do toads have a jump on how far they hop? Pre-landing activity timing and intensity in forelimb muscles of hopping". Biology Letters, 6, pp: 486-9.

 

                38. Wise AK, Gregory JE, Proske U. (1998). ''Detection of movements of the human forearm during and after co-contractions of muscles acting at the elbow joint''. J Physiol, 508(1), pp: 325-30.