ارتباط بین نتایج تست وای با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس‌های کف‌پایی با ارتفاع مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین نتایج تست وای با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس هایی با ارتفاع مختلف در کف پا است. 80 نفر واجد شرایط در قالب افراد دارای کف پای طبیعی (28 نفر) ، سوپینیشن افزایش یافته(25 نفر) و پرونیشن افزایش یافته(27 نفر)، به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین نتایج تست وای با دستگاه توزیع فشار در ارزیابی تعادل پویای افراد دارای قوس کف‌پایی با ارتفاع مختلف ارتباط مثبت و معنا‌داری وجود دارد(337/0= r، 002/0=p) و در افراد دارای پرونیشن افزایش‌یافته (138/0= r، 493/0= p) ، سوپینیشن افزایش‌یافته (255/0 =r، 218/0= p) و کف پای طبیعی (349/0=r، 06/0=p) ارتباط معنا‌داری وجود ندارد. بنابراین احتمالاً استفاده از تست وای برای ارزیابی تعادل پویا از دقت کافی برخوردار نباشد و بهتر است در تحقیقاتی که فاکتور و هدف اصلی آن‌ها ارزیابی تعادل پویا است از تست‌های جایگزین و با حساسیت بیشتری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Y Test Results With Pressure Distribution System In Estimating Dynamic Balance Of People With Different Arch Height Of The Foot

نویسندگان [English]

  • Foad Seidi
  • Fereydoun Kazemi pordanjani
University of Tehran
چکیده [English]

The aim of the present study is to see the relationship between Y test results with sole pressure distribution system in estimating dynamic balance of people different Arch height of the foot. 80 qualified people in the form of those with natural soles (28), increased internal and longitudinal arch (25), and decreased internal and longitudinal arch (27) were selected as subjects of the study. in order to distinguish foot form from Navicular drop test and to estimate dynamic balance, Y balance test and pressure distribution system were used, simultaneously. Data was analyzed statistically after descriptive study by means of Pearson correlation coefficient test at p≤0/05. Results showed that there is a positive and significant relationship between Y test results with pressure distribution system in estimating dynamic balance of people with different Arch height of the foot ( p=0/002), r=0/337), and in people with pronation (p=0/493, r=0/138), supination (p=0/218, r= 0/255) and natural sole (p=0/06, r=0/349) there is no positive and significant relationship.Therefore using Y test for estimating dynamic balance in people different Arch height of the foot is not accurate enough and it is suggested for studies whose aim is estimating dynamic balance other tests with high sensitivity be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Y Test
  • Dynamic balance
  • Pressure Distribution System
  • Increased Pronation
  • Increased Supination