نویسنده = امیر لطافت کار
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر تمرین عصبی-عضلانی بر عملکرد حرکتی و قدرت زنان فعال مبتلا به نقص غلبۀ پا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-74

سونیا ثابت؛ امیر لطافت کار؛ فرشته افتخاری


3. مقایسه نمرات آزمون های عملکردی تارارا در پسران با و بدون ناهنجاری های زانوی ضربدری و پرانتزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 197-215

فهیمه رحمانی؛ مهدی خالقی تازجی؛ امیر لطافت کار