کلیدواژه‌ها = حرکات عملکردی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات بنیادین بر حرکات عملکردی پایه و تخصصی در دانشجویان دختر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-145

لیلی مهدیه؛ وحید ذوالاکتاف؛ محمد تقی کریمی