اثر مکمل کافئین بر سوخت و ساز و فرآورده های متابولیکی در پی فعالیت ویلچر رانی تناوبی پیشرونده در افراد معلول پاراپلژیک

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی ساری

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه مازندران

4 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر مکمل کافئین در پی ویلچررانی تناوبی پیشرونده بر اسید چرب آزاد (FFA) ، لاکتات (LA) ، اپی نفرین و نوراپی نفرین در افراد معلول پاراپلژیک انجام شد. آزمودنی ها تحقیق 7 فرد معلول قطع نخاعی پاراپلژیک با فلج اندام تحتانی با میانگین سنی 13/2 ?9/38 ، درصد چربی 89/6 ?53/26 و وزن 12/4 ?33/82 بودند. آزمودنی ها در دو مرحله ویلچررانی سرعتی و تناوبی را با یک هفته فاصله بین دو مرحله اجرا کردند که در مرحلة اول بدون مصرف کافئین و در آزمون دوم با مصرف کافئین انجام گرفت. آزمودنی ها مکمل کافئین را (6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) یک ساعت قبل از اجرای آزمون و به صورت محلول در آب ولرم مصرف کردند. از آزمون t همبسته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. کلیة اطلاعات در سطح(05/0 P? ) محاسبه شد. نتایج حاصله نشان داد که تغییرات اسید چرب آزاد (FFA)، اپی نفرین و نوراپی نفرین درمرحلة فعالیت بدون مصرف کافیئن معنی دار نبود ولی میزان لاکتات (LA) افزایش معنی داری داشت (05/0 P?). اطلاعات به دست آمده پس از مصرف کافئین نشان داد که تغییرات اسید چرب آزاد (FFA)، لاکتات و اپی نفرین معنی دار بوده و بیانگر افزایش در این متغیرها بود (05/0 P?) ، ولی مقدار نوراپی نفرین تغییر معنی داری نشان نداد. با توجه به یافته های حاصله می توان نتیجه گرفت که مصرف کافئین با تحریک لیپولیز از طریق تحریک رهایش هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین موجب افزایش سوخت و ساز چربی در افراد معلول پاراپلژی می شود که در نتیجة آن برداشت سلولی چربی ها افزایش می یابد و در نهایت این فرایند به کنترل وزن افراد معلول کم تحرک کمک می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Caffeine Ingestion on Metabolism and Metabolic Products in Paraplegic Disabled Individuals Following a Graded Interval Wheelchair Training

نویسندگان [English]

  • hassan ghadimi ilkhanlar 1
  • mehdi gheitasi 2
  • shadmehr mirdar 3
  • abdolreza jafari 4
  • malihe hadadnejad 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study the effect of caffeine supplement ingestion following a graded interval exercise on ferry fatty acid (FFA), lactate (LA), epinephrine and nor-epinephrine in paraplegic disable individuals. Seven paraplegic disabled individuals participated in this study (age 38.9 ? 2.13 years old, fat percent: 26.53 ? 6.89, weight: 82.33 ? 4.12). Subjects participated in two interval wheelchair trainings with a one-week interval. At first, subjects took part in an interval exercise without the ingestion of caffeine supplement (6 mg per kg) one hour before the exercise (P<0.05). The data of exercise without caffeine ingestion revealed no significant changes in blood FFA, epinephrine and nor-epinephrine but blood lactate significantly increased. After the ingestion of caffeine supplement data showed a significant increase in blood FFA, LA, epinephrine and no significant change in nor-epinephrine. With respect to these findings, one can conclude that caffeine supplement can affect lipid metabolism. Therefore, caffeine can increase body metabolism and can decrease body fat percent of paraplegic disable individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caffeine Ingestion
  • Metabolism
  • Paraplegic Disable Persons.