دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 1-150 (نشریه طب ورزشی) 

شماره‌های پیشین نشریه

پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-142 پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-150 بهار و تابستان 1388، صفحه 1-150