مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی راستای آناتومیکی ستون فقرات در رابطه با ابعاد آنتروپومتریکی ورزشکاران است. 20 ورزشکار سالم (میانگین سن88/1±25/22 سال، قد 49/5±78/182 سانتیمتر، وزن 19/3±35/75 کیلوگرم و سابقه ورزشی 77/3±38/9 سال) و 20 غیر‌ورزشکار سالم (میانگین سن 01/2±80/22 سال، قد 25/6±35/179 سانتیمتر و وزن 30/2±10/71 کیلوگرم) به صورت تصادفی هدفدار و داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. متغیر‌های قد نشسته، طول ستون فقرات،Arm Span ، عرض شانه، پهنای لگن، عرض و عمق قفسه سینه، فاصله زائده آخرومی با ابزارهای آنترپومتری و همچنین کایفوز و لوردوز با اسپاینال موس اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بین میزان کایفوز و لوردوز ورزشکاران و غیر ورزشکاران تفاوت معنی‌داری وجود دارد (05/0?p). نتایج نشان داد بین کایفوز با قد نشسته، طول ستون فقرات، Arm Span، فاصله آخرومی و بین لوردوز با قد نشسته، طول ستون فقرات ارتباط معنی‌داری وجود دارد (05/0?p). نتایج رگرسیون معلوم کرد کهArm Span و طول ستون فقرات به ترتیب بهترین پیشگو کننده کایفوز و لوردوز می‌باشند. شناسایی و مراقبت از ورزشکارانی که به دلیل برخی شاخص‌های آنتروپومتریکی امکان ابتلا به برخی ناهنجاری‌های وضعیتی به ویژه کایفوزیس و لوردوزیس در دراز مدت برای آنان وجود داشته و با پرداختن به ورزشها و الگوهای حرکتی مستمر، این عوارض تشدید می‌شود، در این تحقیق برجسته گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Anthropometric Predictor Parameters of Spine Alignment in Athletes

نویسندگان [English]

  • Hossein Shahrokhi 1
  • hasan Daneshmandi 2
  • aliakbar Hashemi javaheri 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate anatomical alignment of spine in
relation to anthropometric parameters in athletes. 20 healthy athletes (mean age
22.25±1.88 yr, height 182.78±5.49 cm, weight 75.35±3.19 kg and athletic
experience 9.38±3.77 yr) and 20 healthy non-athletes (mean age 22.80±2.01 yr,
height 179.35±6.25 cm, weight 71.10±2.30 kg) randomly participated in this study
voluntarily. Variables including sitting height, spinal length, arm span, biacromial
breadth, biiliac breadth, chest width and depth, acromial distance were measured
by anthropometric instruments and kyphosis and lordosis were measured by spinal
mouse. The results showed a significant difference in kyphosis and lordosis
between athletes and non-athletes (p?0.05). There was also a significant
relationship between sitting length, spinal length, arm span, acromial distance with
Kyphosis and between sitting length and spinal length with lordosis (p?0.05). The
results of regression test showed that arm span and spinal length were the best
predictors of kyphosis and lordosis respectively. It was concluded that those
athletes who due to some anthropometric indices are more susceptible to some
postural abnormalities, especially kyphosis and lordosis, should be recognized and
treated

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthropometry
  • athlete
  • posture
  • Spinal Column