نویسنده = نادر فرهپور
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر زانوی پرانتزی بر اجرای تکنیک شوت فوتبال در پسران فوتبالیست نوجوان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 63-72

امیر حیاتی؛ نادر فرهپور؛ دنیا رحمانی


2. نقش بارداری در مهارت کنترل پوسچر و تغییر وضعیت قامت ایستاده: مقایسة قبل و بعد از زایمان با افراد غیرباردار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 109-124

نادر فرهپور؛ مرجان عادل قهرمان؛ ناهید بیژه؛ احمد ابراهیمی عطری