نویسنده = سولماز مهدوی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر یک دوره برنامة تمرینی پیلاتس بر عملکرد و درد بیماران فتق دیسکی با علائم لمبوسیاتالژی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-53

مسعود گلپایگانی؛ سولماز مهدوی؛ لیلی مرادی


2. اثر 8 هفته برنامۀ تمرینی ثبات مرکزی بر تعادل دانش آموزان معلول شنوایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 67-83

امین فرزانه حصاری؛ حسن دانشمندی؛ سولماز مهدوی


3. اثر شش هفته برنامة تمرینی ثبات مرکزی بر میزان زمین خوردن زنان سالمند

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 95-200

مسعود گلپایگانی؛ سولماز مهدوی؛ امین فرزانه حصاری