کلیدواژه‌ها = استقامت عضلانی
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه قدرت، استقامت و دامنه حرکتی ستون فقرات کمری ورزشکاران با و بدون کمر درد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-17

علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی؛ جعفر واقفی؛ ساره شاه حیدری


3. مقایسة موقعیت قرارگیری استخوان کتف و استقامت عضلات ریتراکتور در افراد کایفوتیک و طبیعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 23-58

سارا چشمی؛ رضا رجبی؛ محمدحسین علیزاده؛ فرشید آقابیگی