نویسنده = حسین شاهرخی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه پارامترهای آنتروپومتریکی پیش بین راستای ستون فقرات ورزشکاران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 73-89

حسین شاهرخی؛ حسن دانشمندی؛ سیدعلی اکبر هاشمی جواهری


2. بررسی تعادل ایستا و پویا در عقب‌ماندگان ذهنی با و بدون سندروم داون

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 97-113

پگاه رحمانی؛ حسین شاهرخی


3. اثر زمان روز بر کنترل پاسچر ایستا و پویا در زنان و مردان ورزشکار

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 113-127

سیده لیلا موسوی؛ حسین شاهرخی؛ علی اصغر نورسته