نویسنده = مهرداد عنبریان
تعداد مقالات: 5
2. اثر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی برخی عضلات اطراف زانو در مرحلة استانس راه رفتن

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 73-88

بهروز حاجیلو؛ مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی؛ سارا صادقی


3. اثر هشت هفته تمرین اصلاحی بر الگوی توزیع فشار کف پایی نوجوانان دچار زانوی پرانتزی حین راه رفتن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 73-86

حامد اسماعیلی؛ مهرداد عنبریان؛ فاطمه سالاری اسکر


4. مقایسۀ فعالیت میوالکتریکی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای سه روش تمرینی رایج تقویت عضله چهار سر رانی با اعمال بارهای متفاوت

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 31-48

پوریا حصاری؛ محمد ربیعی؛ تیمور جعفرنژاد؛ سیداسماعیل حسینی نژاد؛ مهرداد عنبریان


5. مکانیزم بازیابی تعادل بدن در برابر اعمال اغتشاش بیرونی ناگهانی در صفحة ساجیتال در افراد مبتلا به کایفوسیس

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 115-132

مهرداد عنبریان؛ پرویز زارعی؛ علی یلفانی؛ مسعود مختاری